Bezwaarschrift tegen aanslag Afvalstoffenheffing 2021

Bericht van het Burgercomité Haren: model bezwaarschrift tegen Aanslag afvalstoffenheffing 2021

Er zijn nog maar een paar dagen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de Aanslag afvalstoffenheffing 2021. 

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen, hebben wij een model

bezwaarschrift opgesteld. Dit treft u hierbij aan. U moet zelf nog een aantal gegevens invullen:

  • Aanslagnummer (dit vindt u op de aanslag die u eind februari/begin maart hebt ontvangen)
  • Datum van uw bezwaarschrift
  • Uw naam
  • Uw adres

Wij adviseren iedereen het ingevulde bezwaarschrift te sturen naar het Noordelijk Belastingkantoor

en het college van B&W, d.t.k.v. de gemeentesecretaris. De adresgegevens staan in het model. 

Het ingevulde bezwaarschrift moet per post vóór 9 april worden ingediend. Per mail kan het ingevulde bezwaarschrift uiterlijk op 9 april worden ingediend!

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl 


2021Z02805
 
 (ingezonden 10 februari 2021)
 
 Vragen van het lid Krol (Krol) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 
  
 
  
 
 1. Bent u naar aanleiding van uw brief van 2 november 2020 over de Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden, mogelijk op een andere manier gaan kijken naar de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de hoofdconclusie uit de genoemde evaluatie, namelijk dat de kwaliteit van het proces van herindeling onvoldoende was, ook van toepassing is op de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 2. Kent u het voornemen van het gemeentebestuur van Groningen om zonneparken aan te leggen in het landelijke gebied van de voormalige gemeente Haren, met een grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, waaronder de groene long tussen Groningen en Haren? 1) In hoeverre is dit voornemen in overeenstemming met punt 1 uit de Bestuursovereenkomst herindeling Groningen Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de Bestuursovereenkomst niet wordt nageleefd, ten nadele van de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u bereid om de gemeente Groningen op te roepen zich aan de Bestuursovereenkomst te houden en af te zien van de aanleg van zonneparken in dit gebied?  
 
  
 
 3. Bent u van mening van de aanleg van zonneparken niet alleen het welzijn van de inwoners van de voormalige gemeente Haren ernstig aantast, maar ook ernstige schade toebrengt aan het waardevolle landelijke gebied, deels gelegen op de Hondsrug en deels in de stroomdalen van de Hunze en de Drentsche Aa, dat deel uitmaakt van het Unesco Global Geopark, en daarom onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 4. Wat is uw mening over de recente ontwikkelingen in de voormalige gemeente Haren met betrekking tot de gemeentelijke lasten? Kunt u in een vijfjarig (2017-2021) schematisch overzicht aangeven met welke nieuwe gemeentelijke belastingen (incl. precariorechten, heffingen en leges) bedrijven, (sport)verenigingen en inwoners van de voormalige gemeente Haren te maken hebben gekregen na de herindeling? Kunt u tevens aangeven hoe bestaande lasten zich hebben ontwikkeld na de herindeling? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de eerdere begrotingen uit het verbeterplan Beterr Haren? Wat is uw oordeel over deze lastenverzwaring in het licht van behoorlijk bestuur?
 
  
 
 5. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Krol van 26 mei jl. waarin u bij vraag 49 stelt: “Los daarvan herken ik mij in het geheel niet in de kwalificaties «verzwijgen» en «geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid». Die laat ik dan ook voor rekening van de vragensteller.”? Bent u van mening dat, gezien het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de toeslagenaffaire, het niet ondenkbaar is dat er ook bij andere overheidsinstellingen sprake kan zijn van geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid? Is de informatie waar dat er bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer, mogelijk bij een topambtenaar van uw ministerie sprake is geweest van vooringenomenheid waarbij deze topambtenaar zich tevens op een neerbuigende wijze heeft uitgelaten over de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u in het licht van het afschaffen van de "Rutte-doctrine" en het streven naar openheid, alsnog bereid het eerder gevraagde onderzoek uit te voeren naar mogelijke ambtelijke vooringenomenheid bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
1) Zie Concept Beleidskader zonneparken in de gemeente Groningen
 

Kamervragen over herindeling Haren
 Harener Weekblad 10 februari 2021 
 HAREN/GRONINGEN Henk Krol heeft een lijst met kamervragen ingediend bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hij wil details over de manier waarop de voormalige gemeente Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. De herindeling is (met name in Haren) omstreden. 
 Krol stelde eerder vragen, maar de antwoorden daarop hebben hem niet gerustgesteld, blijkt op een toelichting op de vragen: ‘De beantwoording van mijn vragen heeft het vermoeden bevestigd dat sprak is van stelselmatige desinformatie over de motieven van voor de herindeling van de gemeente Haren en over het handelen van de provincie Groningen en het Rijk. (...) Hiermee is is niet alleen de controlerende taak van het parlement in het geding, maar zeker ook het vertrouwen van de burgers van de voormalige gemeente Haren in de democratische rechtsstaat, de overheid en de politiek’.
 Krol verwijst naar de hogere lasten voor de inwoners van Haren: ‘Bewoners (...) hebben er recht op te horen waarom hun gemeente, waarmee ze tevreden waren en betrokken aan hen is ontnomen. En waarom de overheid het kennelijk geen enkel probleem vindt dat een gemeenschap van 20.000 burgers er in allerlei opzichten sterk op achteruit is gegaan.’
 

Bericht Burgercomité Haren: Nieuwe Kamervragen van Henk Krol over Haren

Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl 


Persbericht www.landelijkgebiedharen.nl

pastedGraphic.png

28 december 2020

Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan anders!

 Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha. 

De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand. 

‘Energietransitie zonder zonneparken op Harener Hondsrug: het kan!’

De bewonersorganisaties vinden dat de opstellers van het Beleidskader onvoldoende rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. Dat het een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare kleinschalige landschap is. Ook is het volgens hen niet nodig om zonneparken in het landelijk gebied aan te leggen. Er zijn voldoende alternatieven om de doelstelling – een energieneutraal Groningen – te halen. In hun reactie zijn talloze inspirerende mogelijkheden te zien.   

De reactie op het Beleidskader staat op www.landelijkgebiedharen.nl. Oproep aan inwoners: maak met de voorbeeldbrief bezwaar tegen het Beleidskader of formuleer uw eigen bezwaren.   

Stichting Landelijk Gebied Haren, info@landelijkgebiedharen.nl, www.landelijkgebiedharen.nl

Brief van het Burgercomité Haren aan burgemeester Schuiling d.d. 15 maart 2020

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met burgemeester Schuiling in januari 2020 heeft het Burgercomité Haren een brief gestuurd om hem de informeren wat de gemeente Haren en haar inwoners tijdens de herindelingsprocedure. Door de provincie Groningen, het Rijk – i.h.b. de ministers Plasterk en Ollongren – en de laatste waarnemend burgemeester.

In het tweede gesprek begin oktober 2020, waaraan ook (dorps)wethouder Broeksma deelnam, heeft de burgemeester op de brief gereageerd. Hij zei de brief zorgvuldig te hebben gelezen en die als indringend te hebben ervaren.

Omdat het Burgercomité Haren het belangrijk vindt dat de Harenaars van deze brief op de
hoogte worden gesteld van deze brief, de brief op 21 oktober op de website geplaatst.
Vooraf is de heer Schuiling hiervan op de hoogte gebracht.

Haren de Krant oktober 2020, artikel over Diftar met Model Zienswijze

Haren de Krant 21 oktober 2020, pagina 11
Strijd om Diftar is nog niet gestreden

Op 9 september heeft de gemeenteraad van Groningen in een hectische vergadering tot na middernacht gediscussieerd over afval.

Meer specifiek wilde men de inzameling van afval in de voormalige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen onder één noemer brengen. In een kakofonie van meningen en verwarrende feiten kwam de raad doodmoe tot het tussenbesluit. De burger betaalt per 1 januari 2021 een vast bedrag per jaar, ongeacht de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Veel Harenaars ervaren dit als vals spel. Aan hen was in de bestuursovereenkomst tussen de drie gemeenten (een soort fusiecontract uit 2017) toegezegd, dat Haren ‘Diftar zou behouden’. Voor de Harenaars betekent Diftar: naast het vastrecht afrekenen op basis van het aantal kilo’s afval dat je aanbiedt. Dan wordt men gestimuleerd om afval te scheiden en afval te minderen. Dit is goed gelukt.

Strijdbijl is weer opgegraven
Volgens Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren gaan Harenaars flink meer betalen voor het afval. Daarnaast vindt hij dat Groningen de afspraken in de bestuursovereenkomst lelijk schendt. Het comité heeft daarom de strijdbijl weer opgegraven om gezamenlijk te strijden voor behoud van Diftar. “Wij willen dat de gemeente ieder gebiedsdeel het systeem geeft dat daar het beste past. In de voormalige gemeente Haren is dat Diftar waar wij willen betalen per kilo. In bepaalde wijken van de stad, bijv. Groningen Zuid, kan dat ook heel goed. Of ze kiezen daar voor afrekenen per lediging. In één gemeente kun je heel goed twee of drie systemen naast elkaar laten bestaan; er is volgens ons geen wettelijke belemmering.” Tot en met 4 november kunnen inwoners zienswijzen indienen voor behoud van Diftar. Het Burgercomité roept Harenaars op om dat te doen en helpt ze daarbij een handje door een model-zienswijze aan te bieden (die staat rechtsonder op deze pagina afgedrukt).

Bedrogen
Waarom voelen veel Harenaars zich bedrogen? Biezeveld: “De gemeenteraad laat hiermee zien dat hij zich niet gebonden acht aan een voor Haren belangrijke harde afspraak in de bestuursovereenkomst. Volgens de provincie was die overeenkomst nodig om na de herindeling de belangen van de inwoners van Haren en Ten Boer te beschermen. Ook heeft de gemeenteraad de uitkomst genegeerd van een enquête onder Harenaars: 82% wil Diftar behouden. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Groningen, dat vóór de herindeling al niet groot was, is in Haren nog verder afgenomen.“ Volgens de provincie zou herindeling met Groningen immers in het belang zijn van de Harenaars!

Besluit herzien
Gustaaf Biezeveld weet inmiddels dat Harenaars financieel willen bijdragen voor een gang naar de rechter, maar die stap zet het Burgercomité nog niet. Waarom niet? Biezeveld: “Het is nu nog niet het goede moment. De gemeente heeft namelijk aan alle inwoners de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen over het ontwerp van een nieuwe Afvalstoffen¬verordening. Dit kan tot en met 4 november. Daar moeten we massaal gehoor aan geven.” Biezeveld hoopt dat zo de massieve afkeuring uit Haren zal doordringen tot het gemeentebestuur en de raad doet inzien dat afschaffen van Diftar in Haren op basis van kilo’s in diverse opzichten geen wijs besluit was en moet worden teruggedraaid.

In de gemeente Haren betaalde men € 97,30 per jaar vastrecht en 18 cent per kilo afval. In het nieuwe systeem per 1 januari gaan mensen in een flatwoning jaarlijks € 254-€ 376 betalen (afhankelijk van aantal personen) en in een laagbouwwoning € 276-€ 384 euro (afhankelijk van aantal personen). Strijd om Diftar is nog niet gestreden.

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Gebruik onderstaand model om uw zienswijze in te dienen.
Plaats bij punt 6 uw eigen opmerking, zodat elke zienswijze afzonderlijk moet worden behandeld.
Stuur uw ingevulde en ondertekende papieren zienswijze vóór 4 november naar de gemeente:
Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Dit model kan onderaan als wordbestand worden gedownload.
Stuur uw ingevulde en ondertekende digitale zienswijze als pdf-bestand uiterlijk 4 november naar afvalstoffenverordening@groningen.nl Graag b.c.c. naar diftarharen@ziggo.nl , zo kan Burgercomité zien hoeveel digitale zienswijzen worden ingediend.


ZIENSWIJZE OVER ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 2021

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen

1. Op 11 juli 2018 zei burgemeester den Oudsten in Haren de Krant: “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” “Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.”
Harmonisatie van het afvalstoffenbeleid is voor de inwoners van ‘Haren’ een toetssteen hoe de bestuurders, politici en ambtenaren zich tegenover hen opstellen en omgaan met de voor ‘Haren’ wezenlijke onderdelen van het Bestuursakkoord Groningen-Haren-Ten Boer (2017). Door willens en wetens te besluiten de harde afspraak in het bestuursakkoord dat de nieuwe gemeente Diftar behoudt in Haren, niet na te komen, laat de gemeenteraad zien onvoldoende te beseffen dat in een democratie vertrouwen bij de burgers nodig is.
2. Ik kan geen vertrouwen hebben in een gemeentebestuur dat zonder tijdige en zorgvuldige voorbereiding en zonder deugdelijke onderbouwing het Bestuursakkoord en de belangen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren schendt, door:
a. het in ‘Haren’ gehanteerde Diftar-systeem (op basis van vast tarief en betaling per gewicht aangeboden huishoudelijk afval) af te schaffen, terwijl de raad weet dat dit systeem in ‘Haren’ al zo’n 20 jaar functioneert tot grote tevredenheid van de inwoners en aantoonbaar heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aanbod van huishoudelijk afval;
b. de afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor 2021 zo vast te stellen dat de inwoners van ‘Haren’ worden geconfronteerd met een naar verhouding sterkere verhoging dan de inwoners van ‘Groningen’ en ‘Ten Boer’, terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, ofwel willekeur;
c. niet zeker te stellen dat de voor gescheiden inzameling op basis van Diftar in Haren beschikbare voorzieningen, waaronder de centrale inleverplaats en materieel met weegapparatuur, in stand blijven.
Kennelijke reden: de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Haren mogen niet blijven profiteren van iets wat in delen van de stad om praktische redenen (nog) niet kan.
3. Van mijn gemeentebestuur verwacht ik dat het zich in de relatie tot zijn inwoners gebonden acht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, in lijn met de doelstelling van de (ontwerp) Afvalstoffen-verordening (nl. bescherming van het milieu), inwoners die zich inzetten voor het beperken van huishoudelijk afval aanmoedigt – in plaats van ontmoedigt – hiermee door te gaan. Dat in andere delen van de gemeente inwoners op dit punt nog niet zo ver zijn of nog niet beschikken over dezelfde mogelijkheden als in ‘Haren’, mag nooit een reden zijn om de inwoners in ‘Haren’ die mogelijkheid tegen hun zin te ontnemen en op fors hogere kosten te jagen. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.
4. Daarom dring ik er met klem bij het college en de gemeenteraad op aan in de Afvalstoffenverordening 2021, te bepalen dat vanaf 1 januari 2021 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel. Dit variabele deel bestaat uit hetzij een bedrag per lediging van grijze/groene rolcontainer/minicontainer/ vuilniszak, hetzij een bedrag voor het aantal kilo’s aangeboden huisafval. Zo behoudt Haren Diftar (op basis van gewicht) en kunnen andere gebiedsdelen van de gemeente zelf een keuze maken.
5. Ik behoud mij het recht voor te zijner tijd bezwaar te maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2021.
6. …..


Datum:
Naam:
Adres en postcode:
Handtekening:

PERSBERICHT

Persbericht van het Burgercomité Haren d.d. 21 oktober 2020 over een gezamenlijke actie tegen het afschaffen van Diftar in Haren per 1 januari 2021

Uit een recente peiling door het Burgercomité Haren is gebleken dat veel inwoners van de voormalige gemeente Haren boos zijn over het besluit van de gemeenteraad van Groningen om, in strijd met de bestuursovereenkomst, Diftar in Haren af te schaffen. Hiermee verdwijnt de tot nu toe effectieve prikkel om de hoeveelheid afval te beperken en zullen de inwoners minstens 50% meer moeten betalen dan met Diftar. Daar wordt alleen de gemeentekas beter van. Het milieu en de milieubewustheid zeker niet.
Zij willen het gemeentebestuur duidelijk maken waarom het genomen besluit onbehoorlijk, onrechtvaardig, onverstandig èn strijdig met het milieubelang is en derhalve moet worden teruggedraaid. Het vertrouwen in het gemeentebestuur staat op het spel.

Daarom heeft het Burgercomité de inspraakmogelijkheid over de ontwerp-Afvalstoffen-verordening 2021 van de gemeente Groningen aangegrepen om de inwoners op te roepen om hun zienswijze over de afschaffing van Diftar kenbaar te maken aan het gemeente¬bestuur. Er is een model-zienswijze opgesteld die alle inwoners kunnen gebruiken om hun eigen zienswijze naar de gemeente Groningen te kunnen sturen. Per post of digitaal.

De model-zienswijze kan worden geknipt uit het nummer van Haren de Krant die vandaag is verschenen. Wie de zienswijze via internet wil versturen, kan vanaf 21 oktober het model downloaden van www.burgercomiteharen.nl of www.harendekrant.nl.

De zienswijzen kunnen tot en met 4 november naar de gemeente worden gestuurd.

Bijgevoegd:

  • Model-zienswijze met gebruikersinstructie.
  • Informatie over deze actie in Haren de Krant d.d. 21 oktober.

Contactpersoon:
Gustaaf Biezeveld, mailadres: diftarharen@ziggo.nl

Haren dreigt Diftar te verliezen

De gemeenteraad van Groningen heeft op 9 september 2020 besloten dat per 1 januari 2021 de inwoners en ondernemers in de voormalige gemeente Haren het Diftar-systeem voor het ophalen van huisvuil kwijtraken.

De gemeente Groningen heeft bekendgemaakt dat t/m 4 november zienswijzen kunnen worden ingediend tegen de ontwerp Afvalstoffenverordening 2021.

Om iedereen in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen bij het opstellen van een zienswijze om Diftar te behouden, kan vanaf woensdagochtend 21 oktober 8:00 uur een model zienswijze worden gedownload vanaf www.burgercomiteharen.nl en www.harendekrant.nl