Haren de Krant oktober 2020, artikel over Diftar met Model Zienswijze

Haren de Krant 21 oktober 2020, pagina 11
Strijd om Diftar is nog niet gestreden

Op 9 september heeft de gemeenteraad van Groningen in een hectische vergadering tot na middernacht gediscussieerd over afval.

Meer specifiek wilde men de inzameling van afval in de voormalige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen onder één noemer brengen. In een kakofonie van meningen en verwarrende feiten kwam de raad doodmoe tot het tussenbesluit. De burger betaalt per 1 januari 2021 een vast bedrag per jaar, ongeacht de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Veel Harenaars ervaren dit als vals spel. Aan hen was in de bestuursovereenkomst tussen de drie gemeenten (een soort fusiecontract uit 2017) toegezegd, dat Haren ‘Diftar zou behouden’. Voor de Harenaars betekent Diftar: naast het vastrecht afrekenen op basis van het aantal kilo’s afval dat je aanbiedt. Dan wordt men gestimuleerd om afval te scheiden en afval te minderen. Dit is goed gelukt.

Strijdbijl is weer opgegraven
Volgens Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren gaan Harenaars flink meer betalen voor het afval. Daarnaast vindt hij dat Groningen de afspraken in de bestuursovereenkomst lelijk schendt. Het comité heeft daarom de strijdbijl weer opgegraven om gezamenlijk te strijden voor behoud van Diftar. “Wij willen dat de gemeente ieder gebiedsdeel het systeem geeft dat daar het beste past. In de voormalige gemeente Haren is dat Diftar waar wij willen betalen per kilo. In bepaalde wijken van de stad, bijv. Groningen Zuid, kan dat ook heel goed. Of ze kiezen daar voor afrekenen per lediging. In één gemeente kun je heel goed twee of drie systemen naast elkaar laten bestaan; er is volgens ons geen wettelijke belemmering.” Tot en met 4 november kunnen inwoners zienswijzen indienen voor behoud van Diftar. Het Burgercomité roept Harenaars op om dat te doen en helpt ze daarbij een handje door een model-zienswijze aan te bieden (die staat rechtsonder op deze pagina afgedrukt).

Bedrogen
Waarom voelen veel Harenaars zich bedrogen? Biezeveld: “De gemeenteraad laat hiermee zien dat hij zich niet gebonden acht aan een voor Haren belangrijke harde afspraak in de bestuursovereenkomst. Volgens de provincie was die overeenkomst nodig om na de herindeling de belangen van de inwoners van Haren en Ten Boer te beschermen. Ook heeft de gemeenteraad de uitkomst genegeerd van een enquête onder Harenaars: 82% wil Diftar behouden. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Groningen, dat vóór de herindeling al niet groot was, is in Haren nog verder afgenomen.“ Volgens de provincie zou herindeling met Groningen immers in het belang zijn van de Harenaars!

Besluit herzien
Gustaaf Biezeveld weet inmiddels dat Harenaars financieel willen bijdragen voor een gang naar de rechter, maar die stap zet het Burgercomité nog niet. Waarom niet? Biezeveld: “Het is nu nog niet het goede moment. De gemeente heeft namelijk aan alle inwoners de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen over het ontwerp van een nieuwe Afvalstoffen¬verordening. Dit kan tot en met 4 november. Daar moeten we massaal gehoor aan geven.” Biezeveld hoopt dat zo de massieve afkeuring uit Haren zal doordringen tot het gemeentebestuur en de raad doet inzien dat afschaffen van Diftar in Haren op basis van kilo’s in diverse opzichten geen wijs besluit was en moet worden teruggedraaid.

In de gemeente Haren betaalde men € 97,30 per jaar vastrecht en 18 cent per kilo afval. In het nieuwe systeem per 1 januari gaan mensen in een flatwoning jaarlijks € 254-€ 376 betalen (afhankelijk van aantal personen) en in een laagbouwwoning € 276-€ 384 euro (afhankelijk van aantal personen). Strijd om Diftar is nog niet gestreden.

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Gebruik onderstaand model om uw zienswijze in te dienen.
Plaats bij punt 6 uw eigen opmerking, zodat elke zienswijze afzonderlijk moet worden behandeld.
Stuur uw ingevulde en ondertekende papieren zienswijze vóór 4 november naar de gemeente:
Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Dit model kan onderaan als wordbestand worden gedownload.
Stuur uw ingevulde en ondertekende digitale zienswijze als pdf-bestand uiterlijk 4 november naar afvalstoffenverordening@groningen.nl Graag b.c.c. naar diftarharen@ziggo.nl , zo kan Burgercomité zien hoeveel digitale zienswijzen worden ingediend.


ZIENSWIJZE OVER ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 2021

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen

1. Op 11 juli 2018 zei burgemeester den Oudsten in Haren de Krant: “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” “Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.”
Harmonisatie van het afvalstoffenbeleid is voor de inwoners van ‘Haren’ een toetssteen hoe de bestuurders, politici en ambtenaren zich tegenover hen opstellen en omgaan met de voor ‘Haren’ wezenlijke onderdelen van het Bestuursakkoord Groningen-Haren-Ten Boer (2017). Door willens en wetens te besluiten de harde afspraak in het bestuursakkoord dat de nieuwe gemeente Diftar behoudt in Haren, niet na te komen, laat de gemeenteraad zien onvoldoende te beseffen dat in een democratie vertrouwen bij de burgers nodig is.
2. Ik kan geen vertrouwen hebben in een gemeentebestuur dat zonder tijdige en zorgvuldige voorbereiding en zonder deugdelijke onderbouwing het Bestuursakkoord en de belangen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren schendt, door:
a. het in ‘Haren’ gehanteerde Diftar-systeem (op basis van vast tarief en betaling per gewicht aangeboden huishoudelijk afval) af te schaffen, terwijl de raad weet dat dit systeem in ‘Haren’ al zo’n 20 jaar functioneert tot grote tevredenheid van de inwoners en aantoonbaar heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aanbod van huishoudelijk afval;
b. de afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor 2021 zo vast te stellen dat de inwoners van ‘Haren’ worden geconfronteerd met een naar verhouding sterkere verhoging dan de inwoners van ‘Groningen’ en ‘Ten Boer’, terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, ofwel willekeur;
c. niet zeker te stellen dat de voor gescheiden inzameling op basis van Diftar in Haren beschikbare voorzieningen, waaronder de centrale inleverplaats en materieel met weegapparatuur, in stand blijven.
Kennelijke reden: de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Haren mogen niet blijven profiteren van iets wat in delen van de stad om praktische redenen (nog) niet kan.
3. Van mijn gemeentebestuur verwacht ik dat het zich in de relatie tot zijn inwoners gebonden acht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, in lijn met de doelstelling van de (ontwerp) Afvalstoffen-verordening (nl. bescherming van het milieu), inwoners die zich inzetten voor het beperken van huishoudelijk afval aanmoedigt – in plaats van ontmoedigt – hiermee door te gaan. Dat in andere delen van de gemeente inwoners op dit punt nog niet zo ver zijn of nog niet beschikken over dezelfde mogelijkheden als in ‘Haren’, mag nooit een reden zijn om de inwoners in ‘Haren’ die mogelijkheid tegen hun zin te ontnemen en op fors hogere kosten te jagen. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.
4. Daarom dring ik er met klem bij het college en de gemeenteraad op aan in de Afvalstoffenverordening 2021, te bepalen dat vanaf 1 januari 2021 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel. Dit variabele deel bestaat uit hetzij een bedrag per lediging van grijze/groene rolcontainer/minicontainer/ vuilniszak, hetzij een bedrag voor het aantal kilo’s aangeboden huisafval. Zo behoudt Haren Diftar (op basis van gewicht) en kunnen andere gebiedsdelen van de gemeente zelf een keuze maken.
5. Ik behoud mij het recht voor te zijner tijd bezwaar te maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2021.
6. …..


Datum:
Naam:
Adres en postcode:
Handtekening: