Open brief aan de Koning

https://www.e-pages.dk/dvhn/8435/article/713394/14/1/render/?token=6dd73233c4714408a179aca7ac064f9b

Sire, in Haren groeit het onkruid snel!

‘SIRE, UW MINISTER IS VERKEERD EN ONVOLDOENDE GEÏNFORMEERD’

Een brief aan de koning met een noodkreet: de minister van Binnenlandse Zaken dreigt leugens tot basis van beleid te maken bij de herindeling van Haren.
Aan Zijne Majesteit Willem-Alexander, Koning der Nederlanden.

Majesteit,

Wij weten dat er veel goeds is in Uw koninkrijk. Ons hart is hierover verheugd. Maar wij zien ook veel dat aanleiding geeft tot zorg. De kostbaarste parel aan Uw kroon – die van de democratie! – verloor een deel van haar oude glans.

De politieke ideologie onderhield tot voor enkele decennia de heirbaan tussen kiezer en gekozene. Zonder de politieke ideologie raakte die heirbaan onvermijdelijk door onkruid overwoekerd. Bijgevolg: hoe dit onkruid te bestrijden, nu we dat niet langer van de ideologie mogen verwachten? Hoe ook voor de toekomst te garanderen dat de gekozene toch dienaar blijft van het algemeen belang, nu de ideologie hem niet langer dwingt dat te allen tijde boven het politieke eigenbelang te plaatsen? Dat is de ultieme uitdaging waar onze hedendaagse politiek zich voor geplaatst ziet.

Juist daarom hebben wij de allerhoogste verwachtingen van Uw minister van Binnenlandse Zaken! Zei zij niet onlangs in de NRC dat zij zich wil inzetten voor een goed functionerende rechtsstaat en integer openbaar bestuur? Dat is het volstrekt juiste antwoord op bedoelde uitdagingen! Het antwoord daarop ligt inderdaad in haar ferme voornemen nimmer af te wijken van de eisen van de waarheid, van rechtsstatelijkheid en integer openbaar bestuur. Uw minister onderkende tevens dat het succesvol functioneren van zowel haarzelf als haar collega-ministers hiervan afhing. De minister die politiek onkruid veronachtzaamt, zal ontdekken dat dit zijn of haar politieke dood kan betekenen. Uw minister is daarom een minister naar ons hart!

Helaas, iedere tuinier weet het: onkruid groeit als een kanker zo snel. Wij wijzen U daartoe op de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling in de portefeuille van Uw minister van Binnenlandse Zaken – met name die van Haren. Hier zag het onkruid zijn kans. Hier werd Uw minister keer op keer onjuist geïnformeerd. Zeker geldt dat voor de onwaarheden in het door de Provincie Groningen aan de minister aangeboden advies inzake die laatste herindeling. Evenmin werd Uw minister door haar adviseurs adequaat geïnformeerd over onze brief aan haar waarin wij onweerlegbaar die onwaarheden aantoonden. Hoe valt anders te verklaren dat in het antwoord dat de minister op 5 maart gaf op Kamervragen over haar wetsvoorstel diezelfde onwaarheden daar andermaal verkondigd werden? ‘Nepnieuws’, dat naar wij weten de minister door de Provincie Groningen was aangereikt, werd gepresenteerd als de objectieve waarheid. De Provincie werd hier de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees mocht keuren.

Maar wij achten de minister te hoog en haar in de NRCuitgesproken voornemens te welgemeend om ook maar een moment te kunnen geloven dat zij zelf leugens in plaats van waarheid tot basis van haar beleid zou kiezen! Om diezelfde reden zijn wij van mening dat haar adviseurs haar onvoldoende informeerden over de wetenschappelijk onderbouwde bezwaren in Voermans’ en Walings recente Gemeente in de genen tegen het bestaande beleid inzake gemeentelijke herindeling. Onder meer middels een beroep op juist die casus Haren. En over de essaybundel met de veelzeggende titel #WOEST . De kracht van verontwaardiging die haar eigen adviesorgaan, de Raad voor het Openbaar Bestuur, onlangs uitbracht. Helaas, wij bemerken hier toch zeer veel onkruid op het pad tussen de burger en de wetgever…

Sire!,

onze Grondwet laat aan U drie rechten: het recht om door Uw regering geïnformeerd te worden, het recht haar te adviseren en het recht haar te waarschuwen. Wij kunnen en mogen niet treden in het gebruik dat U van die rechten wenst te maken. Maar nu Uw minister de weg naar waarheid en rechtsstatelijk en integer bestuur kennelijk versperd werd door haar adviseurs, hopen wij middels deze open brief U en Uw minister van Binnenlandse Zaken op dat droeve feit te mogen attenderen.

Wij, inwoners van Haren, die op U, Uw minister van Binnenlandse Zaken en het parlement onze hoop gevestigd hebben, verzoeken U om als personificatie van de vijfhonderd jaar oude band tussen Uw Huis en Uw volk, ons klemmende beroep in overweging te willen nemen!

Prof. dr. Frank Ankersmit, historicus, en prof. mr. dr. Gustaaf Biezeveld zijn inwoners van Haren.
Sire, in Haren groeit het onkruid snel!