Bericht Burgercomité Haren: beantwoording schriftelijke vragen Partij voor het Noorden over herindeling Haren

27 november 2021

Beste mevrouw, heer,

Beantwoording schriftelijke vragen over herindeling Haren 
In ons bericht van 21 oktober j.l. hebben wij u laten weten dat de Statenfractie van de Partij voor het Noorden schriftelijke vragen 
aan het college van gedeputeerde staten had gesteld over de herindeling van Haren.
Deze week heeft het college van gedeputeerde staten de vragen schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn gevoegd bij dit bericht.

De eerste indruk van het Burgercomité is dat het college bij de beantwoording zijn uiterste best heeft gedaan om bij de leden van Provinciale Staten de indruk 
te wekken dat op (het proces tot) de herindeling voor de gemeente Haren niets is aan te merken. Een zorgvuldige bestudering van de antwoorden zal moeten 
uitwijzen in hoeverre het college hiermee ook heeft voldaan aan zijn plicht tot juist en volledig informeren van de Statenleden. 

Het Burgercomité gaat hiermee nu aan de slag. Wij zouden het fijn vinden als ook degenen onder u die de herinde­lings­­proce­dure (kritisch) hebben gevolgd of financiële expertise hebben, de moeite zouden willen nemen om naar de beantwoording van de vragen te kijken. Wie meent dat de feiten toch wat anders 
liggen dan het college van GS aan Provinciale Staten heeft beschreven, kan dit aan ons doorgeven (liefst per mail). 

Zo kunnen de inwoners en ondernemers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren de Statenleden, waarvan velen niet zo goed op de hoogte zijn van het verloop van de herindelings­pro­cedure, helpen om te kunnen vast­stellen of zij door het college juist en volledig zijn geïnformeerd. Anders kunnen zij immers hun rol als tegenmacht en controleur van het college niet behoorlijk vervullen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor journalisten.

Nieuw Statenlid uit Haren
Er is in elk geval één Statenlid dat de herindelingsprocedure van dichtbij als CDA-raadslid/fractievoor­zitter van Haren heeft meegemaakt, name­lijk Jacob Boonstra. 
In die functie heeft hij o.a. een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het financiële deel van het verbeterplan van Haren. Hij is op 10 november j.l. geïnstalleerd en maakt nu deel uit van de CDA-fractie. Het Burgercomité Haren wenst hem veel succes in deze belangrijke functie en hoopt dat hij zich als provinciaal volksvertegenwoordiger voor de belangen van de burgers van de voormalige gemeente Haren net zo zal kunnen inzetten als hij als raadslid van Haren heeft gedaan.

Van Jacob Boonstra kan zeker worden verwacht dat hij gaat bijdragen aan kritisch en zelfreinigend vermogen in de provinciale politiek, waaraan volgens Johan de Veer/Dagblad van het Noorden behoefte is (zie bijgevoegd artikel).

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl


	

Bericht 28 juni 2021 Burgercomité Haren: brief aan leden Provinciale Staten

Beste mevrouw, heer,
Oproep 27 juni voor bijdragen rechtszaak Diftar: tussenstand
Binnen een dag zijn door het Burgercomité al meer dan 10 toezeggingen met een totaal bedrag van € 750 ontvangen. Dit biedt hoop dat we deze week dichtbij het beoogde bedrag zullen komen of dit misschien zelfs al bereiken. Alle gevers zijn wij heel dankbaar! De komende dagen zullen wij regelmatig een nieuwe tussenstand geven.

Brief aan alle Statenleden
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die het Burgercomité Haren vandaag heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten.  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.

De aanleiding hiervoor is tweeledig. Vandaag, 28 juni, is het precies vijf jaar geleden dat Gedeputeerde Staten (GS) zonder deugdelijke 
onderbouwing concludeerden dat het in het belang van de inwoners van de gemeente Haren was dat Haren onderdeel van de gemeente Groningen 
zou worden. Het verbeterplan Beterr Haren werd op valse gronden terzijde geschoven, hoewel de provincie aan Haren nadrukkelijk de ruimte had gegeven voor het maken van een verbeterplan opdat de gemeente een weloverwogen keuze kon maken: waarmee worden onze inwoners het beste gediend, met herindeling of behoud van zelfstandigheid door uitvoering van het verbeterplan? Aan de door de gemeenteraad van Haren op 15 juni 2016 wel overwogen gemaakte keuze voor behoud van zelfstandigheid gingen GS volledig voorbij.

De tweede reden is dat de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van de voormalige gemeente Haren inmiddels nadrukkelijk hebben ervaren hoe onrechtvaardig en onheus zij door de gemeente Groningen worden behandeld. Maar de provincie houdt zich stil; of het nu gaat om de forse lastenverhogingen, het zich niet gebonden achten aan de bestuursovereenkomst of de dreigende aantasting van het waardevolle landschap van Haren door plaatsing van zonneparken.

Veel burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren voelen nog steeds de pijn van het herindelingsproces en de feitelijke herindeling. Zij vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Het is hoog tijd dat de waarheid over de motieven voor de herindeling en over de door de provincie toegepaste praktijken openlijk wordt verteld. Provinciale Staten kijken weg van wat er is gebeurd en van hun eigen rol daarbij.

Het is voor het Burgercomité duidelijk dat de Haagse bestuurscultuur die de Toeslagenaffaire heeft veroorzaakt met alle gevolgen van dien, 
niet verschilt van de bestuurscultuur die al vele jaren heerst bij de provincie en de gemeente Groningen. Deze bestuurscultuur is terug 
te voeren op de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de PvdA in Groningen zo'n sterke positie kreeg (met Max van den Berg en Jacques 
Wallage). Die bestuurscultuur werd wel aangeduid als 'het Groninger model'. 

Zowel de Haagse bestuurscultuur als de Groningse bestuurscultuur heeft hetzelfde patroon van funeste gevolgen voor de betrokken burgers. Grondbeginselen van de rechtsstaat worden geschonden, de waarheid wordt stelselmatig geweld aangedaan en de check and balances 
(tegenmacht) die burgers tegen machtsmisbruik en onbehoorlijk of niet integer bestuur moeten voorkomen, zijn buiten werking gesteld. 
Zo komt de overheid, die er is voor de burgers - niet andersom! -, te staan tegenover de burgers en verliezen de burgers het vertrouwen 
in de overheid. Zo verdwijnt onze democratie stapje voor stapje. Dit mag nooit gebeuren.  

Niet alleen burgers van de - inmiddels voormalige - gemeente Haren zijn hiervan de dupe. Dat waren ook burgers van Hoogkerk die in 1969 tegen hun wil bij de Stad kwamen, zoals OOG TV vrijdagavond j.l. liet zien. Ook degenen die wonen en werken in het aardbevingsgebied, degenen die te maken hebben met de ellende van de aanleg van de Zuidelijke ringweg, en ook andere inwoners van de gemeente Groningen zijn hiervan het slachtoffer. Met hun wensen of belangen worden vaak niet of nauwelijks rekening gehouden; inspraak 
wordt door inwoners niet zelden ervaren als een schijnvertoning. Door de krachten te bundelen, ook met inwoners van andere delen van de
gemeente, zoals een inwoner van Haren recent aan het Burgercomité voorstelde, kan de positie van burgers tegenover het gemeentebestuur
misschien worden versterkt. Het onzalige plan voor de aanleg van zonneparken in waardevol landelijk gebied, waartegen niet alleen in dedorpen van Haren verzet is, maar o.a. ook in de voormalige gemeente Ten Boer, biedt hiervoor goede kansen.  

Met zijn brief hoopt het Burgercomité daarom mede te bereiken dat ook in de provincie Groningen een serieuze discussie op gang komt over
de heersende bestuurscultuur en de funeste gevolgen ervan. In het belang van de burgers van de provincie en de gemeente Groningen. 
Zoals de Toeslagenaffaire heeft laten zien, kunnen journalisten hierbij een belangrijke rol vervullen. Het valt te hopen dat deze uitdaging door hen daadwerkelijk wordt opgepakt. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder 

Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing

Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing
Beste mevrouw, heer,
Eind mei lieten wij u weten dat het Burgercomité Haren zich ging beraden op een eventuele stap naar de rechter naar aanleiding van de afwijzing van de bezwaarschriften door het Noordelijk Belastingkantoor. Hierbij zou het Burgercomité veel laten afhangen van hoe het college en de raad omgaan met het verzoek van het Burgercomité om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren. 

Om met dit laatste te beginnen:
Op het verzoek van het Burgercomité aan het college van Haren om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren, hebben wij geen reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging. Wij hebben evenmin gemerkt dat de raad iets heeft gedaan met ons verzoek.
Wel hebben enkele raadsfracties laten blijken verbaasd te zijn dat in de afwijzingsbesluiten van het Noordelijk Belastingkantoor staat dat
het college en de raad van Groningen niet gebonden zijn aan de Bestuursovereenkomst Herindeling gemeenten Groningen-Ten Boer-Haren. Mogelijk geeft dit raadsfracties aanleiding tot schriftelijke vragen aan het college.
Het is moeilijk om hieruit een andere conclusie te trekken dan dat het gemeentebestuur geen boodschap heeft aan wat voor burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren belangrijk is. Deze houding kwam deze maand ook tot uiting bij het debat in de gemeenteraad over het verzoek vanuit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer de hondenbelasting af te schaffen. Nota bene met het hoogste tarief in het land! 

Nu het zo ligt, is het Burgercomité in gesprek gegaan met een advocaat over de mogelijkheid om met kans op succes aan de bestuursrechter het geschil over de afvalstoffenheffing op basis van de Afvalstoffenverordening 2021 voor te leggen. En hoe dit het beste zou kunnen gebeuren.
Dit heeft geleid tot de conclusie dat er in dit geval sterke argumenten zijn om naar de bestuursrechter te stappen. 
Hierbij kan volgens de advocaat worden volstaan met het door één inwoner van de voormalige gemeente Haren instellen van beroep tegen 
de afwijzing van (het standaard) bezwaarschrift door het Noordelijk Belastingkantoor. 
Als degene die het beroep heeft ingesteld, van de bestuursrechter gelijk krijgt, kan dit ook een gunstig hebben voor de andere inwoners 
die bezwaar hebben ingesteld tegen de afvalstoffenheffing 2021. En misschien zelfs voor alle huishoudens in de voormalige gemeente Haren.
Namelijk als de bestuursrechter de de Afvalstoffenverordening 2021 in strijd zou achten met de bestuursovereenkomst.

Criteria voor de keuze van de voorbeeldzaak
De advocaat heeft voorgesteld om voor de procedure te kiezen voor een zaak van een inwoner, die:
a. tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de opgelegde afvalstoffenheffing, volgens het ontworpen model bezwaarschrift,
en de afwijzende beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor heeft ontvangen en bewaard;
b. al minstens 5 jaar woont in de - thans voormalige - gemeente Haren;
c. te maken heeft met een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing, d.w.z. tussen € 150,- en € 200,- meer moet betalen dan in voorgaande jaren.

Mocht uw situatie voldoen aan deze criteria en bent u bereid 'namens de Harener gemeenschap' in beroep te gaan en aanwezig te zijn
bij de behandeling van de rechtszaak door de bestuursrechter in Groningen en vragen te beantwoorden van de rechter, dan verzoeken 
wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 2 juli) contact op te nemen met het Burgercomité: per mail (veldbies@casema.nl) of telefonisch 
(06 22473694). Uit de aanmeldingen maakt het Burgercomité een keuze. De procedurekosten worden collectief gedragen.

Oproep tot toezeggingen voor een bijdrage in de proceskosten
Het door één inwoner instellen van beroep maakt dat kan worden volstaan met het eenmalig betalen van het griffierecht ad € 180,-.
Maar het is dan nu wel redelijk dat door andere inwoners wordt bijgedragen in het griffierecht en de advocatenkosten. 
Wij schatten de totale kosten op maximaal ca. € 9.000,-, incl. btw. 
Op onze oproep in oktober 2020 om toezeggingen voor een bijdrage in de kosten, is door enkele tientallen inwoners gereageerd, tot een bedrag van in totaal ruim € 4.000,-. Ervan uitgaande dat iedereen zijn toezegging gestand doet, betekent dit dat nog zo'n € 5.000,- nodig is.

Daarom doen wij nogmaals een beroep op degenen die nog geen toezegging hebben gedaan, maar wel kunnen en willen bijdragen, dit alsnog te doen.
Dit kan via een mail naar het Burgercomité Haren veldbies@casema.nl. Omdat de tijd dringt voor het instellen van beroep en dus ook het
inschakelen van een advocaat, zouden wij het zeer waarderen als wij de toezeggingen de komende week krijgen.
Begin augustus zullen wij vervolgens vragen om het overmaken van de toegezegde bedragen naar de rekening van de Stichting Burgercomité Haren: NL49 INGB 0007 0762 58.

Bij dit alles moet worden bedacht dat deze juridische procedure in het belang is van alle inwoners van de voormalige gemeente Haren.
Want hierbij staat meer op het spel dan het behoud van Diftar, dus: lagere afvalkosten en minder afval (dus:beter) milieubescherming. 
Het gaat ook over het met de bestuursovereenkomst gewekte vertrouwen dat door het gemeentebestuur van Groningen met de belangen van de burgers van Haren rekening wordt gehouden; waaronder de toezegging dat tot 2040 niet wordt gebouwd tussen Groningen en Haren en het landelijk gebied zoveel mogelijk groen blijft, dus bijvoorbeeld niet wordt volgezet met zonnepanelen. 

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op de medewerking van velen van u. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld,
woordvoerder

Bezwaarschrift tegen aanslag Afvalstoffenheffing 2021

Bericht van het Burgercomité Haren: model bezwaarschrift tegen Aanslag afvalstoffenheffing 2021

Er zijn nog maar een paar dagen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de Aanslag afvalstoffenheffing 2021. 

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen, hebben wij een model

bezwaarschrift opgesteld. Dit treft u hierbij aan. U moet zelf nog een aantal gegevens invullen:

  • Aanslagnummer (dit vindt u op de aanslag die u eind februari/begin maart hebt ontvangen)
  • Datum van uw bezwaarschrift
  • Uw naam
  • Uw adres

Wij adviseren iedereen het ingevulde bezwaarschrift te sturen naar het Noordelijk Belastingkantoor

en het college van B&W, d.t.k.v. de gemeentesecretaris. De adresgegevens staan in het model. 

Het ingevulde bezwaarschrift moet per post vóór 9 april worden ingediend. Per mail kan het ingevulde bezwaarschrift uiterlijk op 9 april worden ingediend!

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl 


2021Z02805
 
 (ingezonden 10 februari 2021)
 
 Vragen van het lid Krol (Krol) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 
  
 
  
 
 1. Bent u naar aanleiding van uw brief van 2 november 2020 over de Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden, mogelijk op een andere manier gaan kijken naar de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de hoofdconclusie uit de genoemde evaluatie, namelijk dat de kwaliteit van het proces van herindeling onvoldoende was, ook van toepassing is op de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 2. Kent u het voornemen van het gemeentebestuur van Groningen om zonneparken aan te leggen in het landelijke gebied van de voormalige gemeente Haren, met een grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, waaronder de groene long tussen Groningen en Haren? 1) In hoeverre is dit voornemen in overeenstemming met punt 1 uit de Bestuursovereenkomst herindeling Groningen Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de Bestuursovereenkomst niet wordt nageleefd, ten nadele van de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u bereid om de gemeente Groningen op te roepen zich aan de Bestuursovereenkomst te houden en af te zien van de aanleg van zonneparken in dit gebied?  
 
  
 
 3. Bent u van mening van de aanleg van zonneparken niet alleen het welzijn van de inwoners van de voormalige gemeente Haren ernstig aantast, maar ook ernstige schade toebrengt aan het waardevolle landelijke gebied, deels gelegen op de Hondsrug en deels in de stroomdalen van de Hunze en de Drentsche Aa, dat deel uitmaakt van het Unesco Global Geopark, en daarom onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 4. Wat is uw mening over de recente ontwikkelingen in de voormalige gemeente Haren met betrekking tot de gemeentelijke lasten? Kunt u in een vijfjarig (2017-2021) schematisch overzicht aangeven met welke nieuwe gemeentelijke belastingen (incl. precariorechten, heffingen en leges) bedrijven, (sport)verenigingen en inwoners van de voormalige gemeente Haren te maken hebben gekregen na de herindeling? Kunt u tevens aangeven hoe bestaande lasten zich hebben ontwikkeld na de herindeling? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de eerdere begrotingen uit het verbeterplan Beterr Haren? Wat is uw oordeel over deze lastenverzwaring in het licht van behoorlijk bestuur?
 
  
 
 5. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Krol van 26 mei jl. waarin u bij vraag 49 stelt: “Los daarvan herken ik mij in het geheel niet in de kwalificaties «verzwijgen» en «geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid». Die laat ik dan ook voor rekening van de vragensteller.”? Bent u van mening dat, gezien het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de toeslagenaffaire, het niet ondenkbaar is dat er ook bij andere overheidsinstellingen sprake kan zijn van geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid? Is de informatie waar dat er bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer, mogelijk bij een topambtenaar van uw ministerie sprake is geweest van vooringenomenheid waarbij deze topambtenaar zich tevens op een neerbuigende wijze heeft uitgelaten over de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u in het licht van het afschaffen van de "Rutte-doctrine" en het streven naar openheid, alsnog bereid het eerder gevraagde onderzoek uit te voeren naar mogelijke ambtelijke vooringenomenheid bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
1) Zie Concept Beleidskader zonneparken in de gemeente Groningen
 

Kamervragen over herindeling Haren
 Harener Weekblad 10 februari 2021 
 HAREN/GRONINGEN Henk Krol heeft een lijst met kamervragen ingediend bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hij wil details over de manier waarop de voormalige gemeente Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. De herindeling is (met name in Haren) omstreden. 
 Krol stelde eerder vragen, maar de antwoorden daarop hebben hem niet gerustgesteld, blijkt op een toelichting op de vragen: ‘De beantwoording van mijn vragen heeft het vermoeden bevestigd dat sprak is van stelselmatige desinformatie over de motieven van voor de herindeling van de gemeente Haren en over het handelen van de provincie Groningen en het Rijk. (...) Hiermee is is niet alleen de controlerende taak van het parlement in het geding, maar zeker ook het vertrouwen van de burgers van de voormalige gemeente Haren in de democratische rechtsstaat, de overheid en de politiek’.
 Krol verwijst naar de hogere lasten voor de inwoners van Haren: ‘Bewoners (...) hebben er recht op te horen waarom hun gemeente, waarmee ze tevreden waren en betrokken aan hen is ontnomen. En waarom de overheid het kennelijk geen enkel probleem vindt dat een gemeenschap van 20.000 burgers er in allerlei opzichten sterk op achteruit is gegaan.’
 

Bericht Burgercomité Haren: Nieuwe Kamervragen van Henk Krol over Haren

Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl 


Persbericht www.landelijkgebiedharen.nl

pastedGraphic.png

28 december 2020

Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan anders!

 Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha. 

De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand. 

‘Energietransitie zonder zonneparken op Harener Hondsrug: het kan!’

De bewonersorganisaties vinden dat de opstellers van het Beleidskader onvoldoende rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. Dat het een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare kleinschalige landschap is. Ook is het volgens hen niet nodig om zonneparken in het landelijk gebied aan te leggen. Er zijn voldoende alternatieven om de doelstelling – een energieneutraal Groningen – te halen. In hun reactie zijn talloze inspirerende mogelijkheden te zien.   

De reactie op het Beleidskader staat op www.landelijkgebiedharen.nl. Oproep aan inwoners: maak met de voorbeeldbrief bezwaar tegen het Beleidskader of formuleer uw eigen bezwaren.   

Stichting Landelijk Gebied Haren, info@landelijkgebiedharen.nl, www.landelijkgebiedharen.nl