Bericht 28 juni 2021 Burgercomité Haren: brief aan leden Provinciale Staten

Beste mevrouw, heer,
Oproep 27 juni voor bijdragen rechtszaak Diftar: tussenstand
Binnen een dag zijn door het Burgercomité al meer dan 10 toezeggingen met een totaal bedrag van € 750 ontvangen. Dit biedt hoop dat we deze week dichtbij het beoogde bedrag zullen komen of dit misschien zelfs al bereiken. Alle gevers zijn wij heel dankbaar! De komende dagen zullen wij regelmatig een nieuwe tussenstand geven.

Brief aan alle Statenleden
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die het Burgercomité Haren vandaag heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten.  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.

De aanleiding hiervoor is tweeledig. Vandaag, 28 juni, is het precies vijf jaar geleden dat Gedeputeerde Staten (GS) zonder deugdelijke 
onderbouwing concludeerden dat het in het belang van de inwoners van de gemeente Haren was dat Haren onderdeel van de gemeente Groningen 
zou worden. Het verbeterplan Beterr Haren werd op valse gronden terzijde geschoven, hoewel de provincie aan Haren nadrukkelijk de ruimte had gegeven voor het maken van een verbeterplan opdat de gemeente een weloverwogen keuze kon maken: waarmee worden onze inwoners het beste gediend, met herindeling of behoud van zelfstandigheid door uitvoering van het verbeterplan? Aan de door de gemeenteraad van Haren op 15 juni 2016 wel overwogen gemaakte keuze voor behoud van zelfstandigheid gingen GS volledig voorbij.

De tweede reden is dat de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van de voormalige gemeente Haren inmiddels nadrukkelijk hebben ervaren hoe onrechtvaardig en onheus zij door de gemeente Groningen worden behandeld. Maar de provincie houdt zich stil; of het nu gaat om de forse lastenverhogingen, het zich niet gebonden achten aan de bestuursovereenkomst of de dreigende aantasting van het waardevolle landschap van Haren door plaatsing van zonneparken.

Veel burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren voelen nog steeds de pijn van het herindelingsproces en de feitelijke herindeling. Zij vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Het is hoog tijd dat de waarheid over de motieven voor de herindeling en over de door de provincie toegepaste praktijken openlijk wordt verteld. Provinciale Staten kijken weg van wat er is gebeurd en van hun eigen rol daarbij.

Het is voor het Burgercomité duidelijk dat de Haagse bestuurscultuur die de Toeslagenaffaire heeft veroorzaakt met alle gevolgen van dien, 
niet verschilt van de bestuurscultuur die al vele jaren heerst bij de provincie en de gemeente Groningen. Deze bestuurscultuur is terug 
te voeren op de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de PvdA in Groningen zo'n sterke positie kreeg (met Max van den Berg en Jacques 
Wallage). Die bestuurscultuur werd wel aangeduid als 'het Groninger model'. 

Zowel de Haagse bestuurscultuur als de Groningse bestuurscultuur heeft hetzelfde patroon van funeste gevolgen voor de betrokken burgers. Grondbeginselen van de rechtsstaat worden geschonden, de waarheid wordt stelselmatig geweld aangedaan en de check and balances 
(tegenmacht) die burgers tegen machtsmisbruik en onbehoorlijk of niet integer bestuur moeten voorkomen, zijn buiten werking gesteld. 
Zo komt de overheid, die er is voor de burgers - niet andersom! -, te staan tegenover de burgers en verliezen de burgers het vertrouwen 
in de overheid. Zo verdwijnt onze democratie stapje voor stapje. Dit mag nooit gebeuren.  

Niet alleen burgers van de - inmiddels voormalige - gemeente Haren zijn hiervan de dupe. Dat waren ook burgers van Hoogkerk die in 1969 tegen hun wil bij de Stad kwamen, zoals OOG TV vrijdagavond j.l. liet zien. Ook degenen die wonen en werken in het aardbevingsgebied, degenen die te maken hebben met de ellende van de aanleg van de Zuidelijke ringweg, en ook andere inwoners van de gemeente Groningen zijn hiervan het slachtoffer. Met hun wensen of belangen worden vaak niet of nauwelijks rekening gehouden; inspraak 
wordt door inwoners niet zelden ervaren als een schijnvertoning. Door de krachten te bundelen, ook met inwoners van andere delen van de
gemeente, zoals een inwoner van Haren recent aan het Burgercomité voorstelde, kan de positie van burgers tegenover het gemeentebestuur
misschien worden versterkt. Het onzalige plan voor de aanleg van zonneparken in waardevol landelijk gebied, waartegen niet alleen in dedorpen van Haren verzet is, maar o.a. ook in de voormalige gemeente Ten Boer, biedt hiervoor goede kansen.  

Met zijn brief hoopt het Burgercomité daarom mede te bereiken dat ook in de provincie Groningen een serieuze discussie op gang komt over
de heersende bestuurscultuur en de funeste gevolgen ervan. In het belang van de burgers van de provincie en de gemeente Groningen. 
Zoals de Toeslagenaffaire heeft laten zien, kunnen journalisten hierbij een belangrijke rol vervullen. Het valt te hopen dat deze uitdaging door hen daadwerkelijk wordt opgepakt. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder 

Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing

Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing
Beste mevrouw, heer,
Eind mei lieten wij u weten dat het Burgercomité Haren zich ging beraden op een eventuele stap naar de rechter naar aanleiding van de afwijzing van de bezwaarschriften door het Noordelijk Belastingkantoor. Hierbij zou het Burgercomité veel laten afhangen van hoe het college en de raad omgaan met het verzoek van het Burgercomité om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren. 

Om met dit laatste te beginnen:
Op het verzoek van het Burgercomité aan het college van Haren om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren, hebben wij geen reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging. Wij hebben evenmin gemerkt dat de raad iets heeft gedaan met ons verzoek.
Wel hebben enkele raadsfracties laten blijken verbaasd te zijn dat in de afwijzingsbesluiten van het Noordelijk Belastingkantoor staat dat
het college en de raad van Groningen niet gebonden zijn aan de Bestuursovereenkomst Herindeling gemeenten Groningen-Ten Boer-Haren. Mogelijk geeft dit raadsfracties aanleiding tot schriftelijke vragen aan het college.
Het is moeilijk om hieruit een andere conclusie te trekken dan dat het gemeentebestuur geen boodschap heeft aan wat voor burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren belangrijk is. Deze houding kwam deze maand ook tot uiting bij het debat in de gemeenteraad over het verzoek vanuit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer de hondenbelasting af te schaffen. Nota bene met het hoogste tarief in het land! 

Nu het zo ligt, is het Burgercomité in gesprek gegaan met een advocaat over de mogelijkheid om met kans op succes aan de bestuursrechter het geschil over de afvalstoffenheffing op basis van de Afvalstoffenverordening 2021 voor te leggen. En hoe dit het beste zou kunnen gebeuren.
Dit heeft geleid tot de conclusie dat er in dit geval sterke argumenten zijn om naar de bestuursrechter te stappen. 
Hierbij kan volgens de advocaat worden volstaan met het door één inwoner van de voormalige gemeente Haren instellen van beroep tegen 
de afwijzing van (het standaard) bezwaarschrift door het Noordelijk Belastingkantoor. 
Als degene die het beroep heeft ingesteld, van de bestuursrechter gelijk krijgt, kan dit ook een gunstig hebben voor de andere inwoners 
die bezwaar hebben ingesteld tegen de afvalstoffenheffing 2021. En misschien zelfs voor alle huishoudens in de voormalige gemeente Haren.
Namelijk als de bestuursrechter de de Afvalstoffenverordening 2021 in strijd zou achten met de bestuursovereenkomst.

Criteria voor de keuze van de voorbeeldzaak
De advocaat heeft voorgesteld om voor de procedure te kiezen voor een zaak van een inwoner, die:
a. tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de opgelegde afvalstoffenheffing, volgens het ontworpen model bezwaarschrift,
en de afwijzende beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor heeft ontvangen en bewaard;
b. al minstens 5 jaar woont in de - thans voormalige - gemeente Haren;
c. te maken heeft met een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing, d.w.z. tussen € 150,- en € 200,- meer moet betalen dan in voorgaande jaren.

Mocht uw situatie voldoen aan deze criteria en bent u bereid 'namens de Harener gemeenschap' in beroep te gaan en aanwezig te zijn
bij de behandeling van de rechtszaak door de bestuursrechter in Groningen en vragen te beantwoorden van de rechter, dan verzoeken 
wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 2 juli) contact op te nemen met het Burgercomité: per mail (veldbies@casema.nl) of telefonisch 
(06 22473694). Uit de aanmeldingen maakt het Burgercomité een keuze. De procedurekosten worden collectief gedragen.

Oproep tot toezeggingen voor een bijdrage in de proceskosten
Het door één inwoner instellen van beroep maakt dat kan worden volstaan met het eenmalig betalen van het griffierecht ad € 180,-.
Maar het is dan nu wel redelijk dat door andere inwoners wordt bijgedragen in het griffierecht en de advocatenkosten. 
Wij schatten de totale kosten op maximaal ca. € 9.000,-, incl. btw. 
Op onze oproep in oktober 2020 om toezeggingen voor een bijdrage in de kosten, is door enkele tientallen inwoners gereageerd, tot een bedrag van in totaal ruim € 4.000,-. Ervan uitgaande dat iedereen zijn toezegging gestand doet, betekent dit dat nog zo'n € 5.000,- nodig is.

Daarom doen wij nogmaals een beroep op degenen die nog geen toezegging hebben gedaan, maar wel kunnen en willen bijdragen, dit alsnog te doen.
Dit kan via een mail naar het Burgercomité Haren veldbies@casema.nl. Omdat de tijd dringt voor het instellen van beroep en dus ook het
inschakelen van een advocaat, zouden wij het zeer waarderen als wij de toezeggingen de komende week krijgen.
Begin augustus zullen wij vervolgens vragen om het overmaken van de toegezegde bedragen naar de rekening van de Stichting Burgercomité Haren: NL49 INGB 0007 0762 58.

Bij dit alles moet worden bedacht dat deze juridische procedure in het belang is van alle inwoners van de voormalige gemeente Haren.
Want hierbij staat meer op het spel dan het behoud van Diftar, dus: lagere afvalkosten en minder afval (dus:beter) milieubescherming. 
Het gaat ook over het met de bestuursovereenkomst gewekte vertrouwen dat door het gemeentebestuur van Groningen met de belangen van de burgers van Haren rekening wordt gehouden; waaronder de toezegging dat tot 2040 niet wordt gebouwd tussen Groningen en Haren en het landelijk gebied zoveel mogelijk groen blijft, dus bijvoorbeeld niet wordt volgezet met zonnepanelen. 

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op de medewerking van velen van u. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld,
woordvoerder