Bericht Burgercomité Haren: beantwoording schriftelijke vragen Partij voor het Noorden over herindeling Haren

27 november 2021

Beste mevrouw, heer,

Beantwoording schriftelijke vragen over herindeling Haren 
In ons bericht van 21 oktober j.l. hebben wij u laten weten dat de Statenfractie van de Partij voor het Noorden schriftelijke vragen 
aan het college van gedeputeerde staten had gesteld over de herindeling van Haren.
Deze week heeft het college van gedeputeerde staten de vragen schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn gevoegd bij dit bericht.

De eerste indruk van het Burgercomité is dat het college bij de beantwoording zijn uiterste best heeft gedaan om bij de leden van Provinciale Staten de indruk 
te wekken dat op (het proces tot) de herindeling voor de gemeente Haren niets is aan te merken. Een zorgvuldige bestudering van de antwoorden zal moeten 
uitwijzen in hoeverre het college hiermee ook heeft voldaan aan zijn plicht tot juist en volledig informeren van de Statenleden. 

Het Burgercomité gaat hiermee nu aan de slag. Wij zouden het fijn vinden als ook degenen onder u die de herinde­lings­­proce­dure (kritisch) hebben gevolgd of financiële expertise hebben, de moeite zouden willen nemen om naar de beantwoording van de vragen te kijken. Wie meent dat de feiten toch wat anders 
liggen dan het college van GS aan Provinciale Staten heeft beschreven, kan dit aan ons doorgeven (liefst per mail). 

Zo kunnen de inwoners en ondernemers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren de Statenleden, waarvan velen niet zo goed op de hoogte zijn van het verloop van de herindelings­pro­cedure, helpen om te kunnen vast­stellen of zij door het college juist en volledig zijn geïnformeerd. Anders kunnen zij immers hun rol als tegenmacht en controleur van het college niet behoorlijk vervullen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor journalisten.

Nieuw Statenlid uit Haren
Er is in elk geval één Statenlid dat de herindelingsprocedure van dichtbij als CDA-raadslid/fractievoor­zitter van Haren heeft meegemaakt, name­lijk Jacob Boonstra. 
In die functie heeft hij o.a. een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het financiële deel van het verbeterplan van Haren. Hij is op 10 november j.l. geïnstalleerd en maakt nu deel uit van de CDA-fractie. Het Burgercomité Haren wenst hem veel succes in deze belangrijke functie en hoopt dat hij zich als provinciaal volksvertegenwoordiger voor de belangen van de burgers van de voormalige gemeente Haren net zo zal kunnen inzetten als hij als raadslid van Haren heeft gedaan.

Van Jacob Boonstra kan zeker worden verwacht dat hij gaat bijdragen aan kritisch en zelfreinigend vermogen in de provinciale politiek, waaraan volgens Johan de Veer/Dagblad van het Noorden behoefte is (zie bijgevoegd artikel).

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl


	

Persbericht www.landelijkgebiedharen.nl

pastedGraphic.png

28 december 2020

Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan anders!

 Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha. 

De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand. 

‘Energietransitie zonder zonneparken op Harener Hondsrug: het kan!’

De bewonersorganisaties vinden dat de opstellers van het Beleidskader onvoldoende rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. Dat het een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare kleinschalige landschap is. Ook is het volgens hen niet nodig om zonneparken in het landelijk gebied aan te leggen. Er zijn voldoende alternatieven om de doelstelling – een energieneutraal Groningen – te halen. In hun reactie zijn talloze inspirerende mogelijkheden te zien.   

De reactie op het Beleidskader staat op www.landelijkgebiedharen.nl. Oproep aan inwoners: maak met de voorbeeldbrief bezwaar tegen het Beleidskader of formuleer uw eigen bezwaren.   

Stichting Landelijk Gebied Haren, info@landelijkgebiedharen.nl, www.landelijkgebiedharen.nl