Brief van het Burgercomité Haren aan burgemeester Schuiling d.d. 15 maart 2020

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met burgemeester Schuiling in januari 2020 heeft het Burgercomité Haren een brief gestuurd om hem de informeren wat de gemeente Haren en haar inwoners tijdens de herindelingsprocedure. Door de provincie Groningen, het Rijk – i.h.b. de ministers Plasterk en Ollongren – en de laatste waarnemend burgemeester.

In het tweede gesprek begin oktober 2020, waaraan ook (dorps)wethouder Broeksma deelnam, heeft de burgemeester op de brief gereageerd. Hij zei de brief zorgvuldig te hebben gelezen en die als indringend te hebben ervaren.

Omdat het Burgercomité Haren het belangrijk vindt dat de Harenaars van deze brief op de
hoogte worden gesteld van deze brief, de brief op 21 oktober op de website geplaatst.
Vooraf is de heer Schuiling hiervan op de hoogte gebracht.

Haren de Krant oktober 2020, artikel over Diftar met Model Zienswijze

Haren de Krant 21 oktober 2020, pagina 11
Strijd om Diftar is nog niet gestreden

Op 9 september heeft de gemeenteraad van Groningen in een hectische vergadering tot na middernacht gediscussieerd over afval.

Meer specifiek wilde men de inzameling van afval in de voormalige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen onder één noemer brengen. In een kakofonie van meningen en verwarrende feiten kwam de raad doodmoe tot het tussenbesluit. De burger betaalt per 1 januari 2021 een vast bedrag per jaar, ongeacht de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Veel Harenaars ervaren dit als vals spel. Aan hen was in de bestuursovereenkomst tussen de drie gemeenten (een soort fusiecontract uit 2017) toegezegd, dat Haren ‘Diftar zou behouden’. Voor de Harenaars betekent Diftar: naast het vastrecht afrekenen op basis van het aantal kilo’s afval dat je aanbiedt. Dan wordt men gestimuleerd om afval te scheiden en afval te minderen. Dit is goed gelukt.

Strijdbijl is weer opgegraven
Volgens Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren gaan Harenaars flink meer betalen voor het afval. Daarnaast vindt hij dat Groningen de afspraken in de bestuursovereenkomst lelijk schendt. Het comité heeft daarom de strijdbijl weer opgegraven om gezamenlijk te strijden voor behoud van Diftar. “Wij willen dat de gemeente ieder gebiedsdeel het systeem geeft dat daar het beste past. In de voormalige gemeente Haren is dat Diftar waar wij willen betalen per kilo. In bepaalde wijken van de stad, bijv. Groningen Zuid, kan dat ook heel goed. Of ze kiezen daar voor afrekenen per lediging. In één gemeente kun je heel goed twee of drie systemen naast elkaar laten bestaan; er is volgens ons geen wettelijke belemmering.” Tot en met 4 november kunnen inwoners zienswijzen indienen voor behoud van Diftar. Het Burgercomité roept Harenaars op om dat te doen en helpt ze daarbij een handje door een model-zienswijze aan te bieden (die staat rechtsonder op deze pagina afgedrukt).

Bedrogen
Waarom voelen veel Harenaars zich bedrogen? Biezeveld: “De gemeenteraad laat hiermee zien dat hij zich niet gebonden acht aan een voor Haren belangrijke harde afspraak in de bestuursovereenkomst. Volgens de provincie was die overeenkomst nodig om na de herindeling de belangen van de inwoners van Haren en Ten Boer te beschermen. Ook heeft de gemeenteraad de uitkomst genegeerd van een enquête onder Harenaars: 82% wil Diftar behouden. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Groningen, dat vóór de herindeling al niet groot was, is in Haren nog verder afgenomen.“ Volgens de provincie zou herindeling met Groningen immers in het belang zijn van de Harenaars!

Besluit herzien
Gustaaf Biezeveld weet inmiddels dat Harenaars financieel willen bijdragen voor een gang naar de rechter, maar die stap zet het Burgercomité nog niet. Waarom niet? Biezeveld: “Het is nu nog niet het goede moment. De gemeente heeft namelijk aan alle inwoners de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen over het ontwerp van een nieuwe Afvalstoffen¬verordening. Dit kan tot en met 4 november. Daar moeten we massaal gehoor aan geven.” Biezeveld hoopt dat zo de massieve afkeuring uit Haren zal doordringen tot het gemeentebestuur en de raad doet inzien dat afschaffen van Diftar in Haren op basis van kilo’s in diverse opzichten geen wijs besluit was en moet worden teruggedraaid.

In de gemeente Haren betaalde men € 97,30 per jaar vastrecht en 18 cent per kilo afval. In het nieuwe systeem per 1 januari gaan mensen in een flatwoning jaarlijks € 254-€ 376 betalen (afhankelijk van aantal personen) en in een laagbouwwoning € 276-€ 384 euro (afhankelijk van aantal personen). Strijd om Diftar is nog niet gestreden.

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Gebruik onderstaand model om uw zienswijze in te dienen.
Plaats bij punt 6 uw eigen opmerking, zodat elke zienswijze afzonderlijk moet worden behandeld.
Stuur uw ingevulde en ondertekende papieren zienswijze vóór 4 november naar de gemeente:
Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Dit model kan onderaan als wordbestand worden gedownload.
Stuur uw ingevulde en ondertekende digitale zienswijze als pdf-bestand uiterlijk 4 november naar afvalstoffenverordening@groningen.nl Graag b.c.c. naar diftarharen@ziggo.nl , zo kan Burgercomité zien hoeveel digitale zienswijzen worden ingediend.


ZIENSWIJZE OVER ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 2021

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen

1. Op 11 juli 2018 zei burgemeester den Oudsten in Haren de Krant: “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” “Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.”
Harmonisatie van het afvalstoffenbeleid is voor de inwoners van ‘Haren’ een toetssteen hoe de bestuurders, politici en ambtenaren zich tegenover hen opstellen en omgaan met de voor ‘Haren’ wezenlijke onderdelen van het Bestuursakkoord Groningen-Haren-Ten Boer (2017). Door willens en wetens te besluiten de harde afspraak in het bestuursakkoord dat de nieuwe gemeente Diftar behoudt in Haren, niet na te komen, laat de gemeenteraad zien onvoldoende te beseffen dat in een democratie vertrouwen bij de burgers nodig is.
2. Ik kan geen vertrouwen hebben in een gemeentebestuur dat zonder tijdige en zorgvuldige voorbereiding en zonder deugdelijke onderbouwing het Bestuursakkoord en de belangen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren schendt, door:
a. het in ‘Haren’ gehanteerde Diftar-systeem (op basis van vast tarief en betaling per gewicht aangeboden huishoudelijk afval) af te schaffen, terwijl de raad weet dat dit systeem in ‘Haren’ al zo’n 20 jaar functioneert tot grote tevredenheid van de inwoners en aantoonbaar heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aanbod van huishoudelijk afval;
b. de afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor 2021 zo vast te stellen dat de inwoners van ‘Haren’ worden geconfronteerd met een naar verhouding sterkere verhoging dan de inwoners van ‘Groningen’ en ‘Ten Boer’, terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, ofwel willekeur;
c. niet zeker te stellen dat de voor gescheiden inzameling op basis van Diftar in Haren beschikbare voorzieningen, waaronder de centrale inleverplaats en materieel met weegapparatuur, in stand blijven.
Kennelijke reden: de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Haren mogen niet blijven profiteren van iets wat in delen van de stad om praktische redenen (nog) niet kan.
3. Van mijn gemeentebestuur verwacht ik dat het zich in de relatie tot zijn inwoners gebonden acht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, in lijn met de doelstelling van de (ontwerp) Afvalstoffen-verordening (nl. bescherming van het milieu), inwoners die zich inzetten voor het beperken van huishoudelijk afval aanmoedigt – in plaats van ontmoedigt – hiermee door te gaan. Dat in andere delen van de gemeente inwoners op dit punt nog niet zo ver zijn of nog niet beschikken over dezelfde mogelijkheden als in ‘Haren’, mag nooit een reden zijn om de inwoners in ‘Haren’ die mogelijkheid tegen hun zin te ontnemen en op fors hogere kosten te jagen. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.
4. Daarom dring ik er met klem bij het college en de gemeenteraad op aan in de Afvalstoffenverordening 2021, te bepalen dat vanaf 1 januari 2021 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel. Dit variabele deel bestaat uit hetzij een bedrag per lediging van grijze/groene rolcontainer/minicontainer/ vuilniszak, hetzij een bedrag voor het aantal kilo’s aangeboden huisafval. Zo behoudt Haren Diftar (op basis van gewicht) en kunnen andere gebiedsdelen van de gemeente zelf een keuze maken.
5. Ik behoud mij het recht voor te zijner tijd bezwaar te maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2021.
6. …..


Datum:
Naam:
Adres en postcode:
Handtekening:

PERSBERICHT

Persbericht van het Burgercomité Haren d.d. 21 oktober 2020 over een gezamenlijke actie tegen het afschaffen van Diftar in Haren per 1 januari 2021

Uit een recente peiling door het Burgercomité Haren is gebleken dat veel inwoners van de voormalige gemeente Haren boos zijn over het besluit van de gemeenteraad van Groningen om, in strijd met de bestuursovereenkomst, Diftar in Haren af te schaffen. Hiermee verdwijnt de tot nu toe effectieve prikkel om de hoeveelheid afval te beperken en zullen de inwoners minstens 50% meer moeten betalen dan met Diftar. Daar wordt alleen de gemeentekas beter van. Het milieu en de milieubewustheid zeker niet.
Zij willen het gemeentebestuur duidelijk maken waarom het genomen besluit onbehoorlijk, onrechtvaardig, onverstandig èn strijdig met het milieubelang is en derhalve moet worden teruggedraaid. Het vertrouwen in het gemeentebestuur staat op het spel.

Daarom heeft het Burgercomité de inspraakmogelijkheid over de ontwerp-Afvalstoffen-verordening 2021 van de gemeente Groningen aangegrepen om de inwoners op te roepen om hun zienswijze over de afschaffing van Diftar kenbaar te maken aan het gemeente¬bestuur. Er is een model-zienswijze opgesteld die alle inwoners kunnen gebruiken om hun eigen zienswijze naar de gemeente Groningen te kunnen sturen. Per post of digitaal.

De model-zienswijze kan worden geknipt uit het nummer van Haren de Krant die vandaag is verschenen. Wie de zienswijze via internet wil versturen, kan vanaf 21 oktober het model downloaden van www.burgercomiteharen.nl of www.harendekrant.nl.

De zienswijzen kunnen tot en met 4 november naar de gemeente worden gestuurd.

Bijgevoegd:

  • Model-zienswijze met gebruikersinstructie.
  • Informatie over deze actie in Haren de Krant d.d. 21 oktober.

Contactpersoon:
Gustaaf Biezeveld, mailadres: diftarharen@ziggo.nl

Open brief aan de Koning

https://www.e-pages.dk/dvhn/8435/article/713394/14/1/render/?token=6dd73233c4714408a179aca7ac064f9b

Sire, in Haren groeit het onkruid snel!

‘SIRE, UW MINISTER IS VERKEERD EN ONVOLDOENDE GEÏNFORMEERD’

Een brief aan de koning met een noodkreet: de minister van Binnenlandse Zaken dreigt leugens tot basis van beleid te maken bij de herindeling van Haren.
Aan Zijne Majesteit Willem-Alexander, Koning der Nederlanden.

Majesteit,

Wij weten dat er veel goeds is in Uw koninkrijk. Ons hart is hierover verheugd. Maar wij zien ook veel dat aanleiding geeft tot zorg. De kostbaarste parel aan Uw kroon – die van de democratie! – verloor een deel van haar oude glans.

De politieke ideologie onderhield tot voor enkele decennia de heirbaan tussen kiezer en gekozene. Zonder de politieke ideologie raakte die heirbaan onvermijdelijk door onkruid overwoekerd. Bijgevolg: hoe dit onkruid te bestrijden, nu we dat niet langer van de ideologie mogen verwachten? Hoe ook voor de toekomst te garanderen dat de gekozene toch dienaar blijft van het algemeen belang, nu de ideologie hem niet langer dwingt dat te allen tijde boven het politieke eigenbelang te plaatsen? Dat is de ultieme uitdaging waar onze hedendaagse politiek zich voor geplaatst ziet.

Juist daarom hebben wij de allerhoogste verwachtingen van Uw minister van Binnenlandse Zaken! Zei zij niet onlangs in de NRC dat zij zich wil inzetten voor een goed functionerende rechtsstaat en integer openbaar bestuur? Dat is het volstrekt juiste antwoord op bedoelde uitdagingen! Het antwoord daarop ligt inderdaad in haar ferme voornemen nimmer af te wijken van de eisen van de waarheid, van rechtsstatelijkheid en integer openbaar bestuur. Uw minister onderkende tevens dat het succesvol functioneren van zowel haarzelf als haar collega-ministers hiervan afhing. De minister die politiek onkruid veronachtzaamt, zal ontdekken dat dit zijn of haar politieke dood kan betekenen. Uw minister is daarom een minister naar ons hart!

Helaas, iedere tuinier weet het: onkruid groeit als een kanker zo snel. Wij wijzen U daartoe op de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling in de portefeuille van Uw minister van Binnenlandse Zaken – met name die van Haren. Hier zag het onkruid zijn kans. Hier werd Uw minister keer op keer onjuist geïnformeerd. Zeker geldt dat voor de onwaarheden in het door de Provincie Groningen aan de minister aangeboden advies inzake die laatste herindeling. Evenmin werd Uw minister door haar adviseurs adequaat geïnformeerd over onze brief aan haar waarin wij onweerlegbaar die onwaarheden aantoonden. Hoe valt anders te verklaren dat in het antwoord dat de minister op 5 maart gaf op Kamervragen over haar wetsvoorstel diezelfde onwaarheden daar andermaal verkondigd werden? ‘Nepnieuws’, dat naar wij weten de minister door de Provincie Groningen was aangereikt, werd gepresenteerd als de objectieve waarheid. De Provincie werd hier de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees mocht keuren.

Maar wij achten de minister te hoog en haar in de NRCuitgesproken voornemens te welgemeend om ook maar een moment te kunnen geloven dat zij zelf leugens in plaats van waarheid tot basis van haar beleid zou kiezen! Om diezelfde reden zijn wij van mening dat haar adviseurs haar onvoldoende informeerden over de wetenschappelijk onderbouwde bezwaren in Voermans’ en Walings recente Gemeente in de genen tegen het bestaande beleid inzake gemeentelijke herindeling. Onder meer middels een beroep op juist die casus Haren. En over de essaybundel met de veelzeggende titel #WOEST . De kracht van verontwaardiging die haar eigen adviesorgaan, de Raad voor het Openbaar Bestuur, onlangs uitbracht. Helaas, wij bemerken hier toch zeer veel onkruid op het pad tussen de burger en de wetgever…

Sire!,

onze Grondwet laat aan U drie rechten: het recht om door Uw regering geïnformeerd te worden, het recht haar te adviseren en het recht haar te waarschuwen. Wij kunnen en mogen niet treden in het gebruik dat U van die rechten wenst te maken. Maar nu Uw minister de weg naar waarheid en rechtsstatelijk en integer bestuur kennelijk versperd werd door haar adviseurs, hopen wij middels deze open brief U en Uw minister van Binnenlandse Zaken op dat droeve feit te mogen attenderen.

Wij, inwoners van Haren, die op U, Uw minister van Binnenlandse Zaken en het parlement onze hoop gevestigd hebben, verzoeken U om als personificatie van de vijfhonderd jaar oude band tussen Uw Huis en Uw volk, ons klemmende beroep in overweging te willen nemen!

Prof. dr. Frank Ankersmit, historicus, en prof. mr. dr. Gustaaf Biezeveld zijn inwoners van Haren.
Sire, in Haren groeit het onkruid snel!