Doel Stichting Burgercomite Haren

 1. De Stichting, die zich, vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid en enige politieke of religieuze groepering, inzet voor het algemeen belang van de inwoners en ondernemers van de gemeente Haren, heeft ten doel:
  a. Bevorderen van het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Haren, dan wel een fusie van deze gemeente met een andere, voor wat betreft inwonertal, cultuur, identiteit en samenstelling van de bevolking gelijkwaardige, gemeente;
  b. Bevorderen dat elk besluit dat met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren op gemeentelijk, provinciaal of rijksniveau wordt voorbereid of genomen, in het algemeen belang is van de inwoners en ondernemers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren – gelet op de opvatting van de meerderheid van de burgers van de gemeente Haren over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente -, en voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, zorgvuldigheid en behoorlijkheid;
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door, met gebruikmaking van kennis en ervaring binnen en buiten de gemeenschap van de gemeente Haren:
  a. (leden van) betrokken bestuursorganen en betrokken ambtenaren gevraagd en ongevraagd te adviseren;
  b. juridische en andere middelen in te zetten;
  c. de inwoners en ondernemers van de gemeente Haren actief te informeren

40.023 antwoorden op “Doel Stichting Burgercomite Haren”