Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing

Beroep tegen afwijzing bezwaarschrift aanslag afvalstoffenheffing
Beste mevrouw, heer,
Eind mei lieten wij u weten dat het Burgercomité Haren zich ging beraden op een eventuele stap naar de rechter naar aanleiding van de afwijzing van de bezwaarschriften door het Noordelijk Belastingkantoor. Hierbij zou het Burgercomité veel laten afhangen van hoe het college en de raad omgaan met het verzoek van het Burgercomité om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren. 

Om met dit laatste te beginnen:
Op het verzoek van het Burgercomité aan het college van Haren om per 1 juli a.s. Diftar weer te herstellen in de voormalige gemeente Haren, hebben wij geen reactie ontvangen. Zelfs geen ontvangstbevestiging. Wij hebben evenmin gemerkt dat de raad iets heeft gedaan met ons verzoek.
Wel hebben enkele raadsfracties laten blijken verbaasd te zijn dat in de afwijzingsbesluiten van het Noordelijk Belastingkantoor staat dat
het college en de raad van Groningen niet gebonden zijn aan de Bestuursovereenkomst Herindeling gemeenten Groningen-Ten Boer-Haren. Mogelijk geeft dit raadsfracties aanleiding tot schriftelijke vragen aan het college.
Het is moeilijk om hieruit een andere conclusie te trekken dan dat het gemeentebestuur geen boodschap heeft aan wat voor burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren belangrijk is. Deze houding kwam deze maand ook tot uiting bij het debat in de gemeenteraad over het verzoek vanuit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer de hondenbelasting af te schaffen. Nota bene met het hoogste tarief in het land! 

Nu het zo ligt, is het Burgercomité in gesprek gegaan met een advocaat over de mogelijkheid om met kans op succes aan de bestuursrechter het geschil over de afvalstoffenheffing op basis van de Afvalstoffenverordening 2021 voor te leggen. En hoe dit het beste zou kunnen gebeuren.
Dit heeft geleid tot de conclusie dat er in dit geval sterke argumenten zijn om naar de bestuursrechter te stappen. 
Hierbij kan volgens de advocaat worden volstaan met het door één inwoner van de voormalige gemeente Haren instellen van beroep tegen 
de afwijzing van (het standaard) bezwaarschrift door het Noordelijk Belastingkantoor. 
Als degene die het beroep heeft ingesteld, van de bestuursrechter gelijk krijgt, kan dit ook een gunstig hebben voor de andere inwoners 
die bezwaar hebben ingesteld tegen de afvalstoffenheffing 2021. En misschien zelfs voor alle huishoudens in de voormalige gemeente Haren.
Namelijk als de bestuursrechter de de Afvalstoffenverordening 2021 in strijd zou achten met de bestuursovereenkomst.

Criteria voor de keuze van de voorbeeldzaak
De advocaat heeft voorgesteld om voor de procedure te kiezen voor een zaak van een inwoner, die:
a. tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de opgelegde afvalstoffenheffing, volgens het ontworpen model bezwaarschrift,
en de afwijzende beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor heeft ontvangen en bewaard;
b. al minstens 5 jaar woont in de - thans voormalige - gemeente Haren;
c. te maken heeft met een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing, d.w.z. tussen € 150,- en € 200,- meer moet betalen dan in voorgaande jaren.

Mocht uw situatie voldoen aan deze criteria en bent u bereid 'namens de Harener gemeenschap' in beroep te gaan en aanwezig te zijn
bij de behandeling van de rechtszaak door de bestuursrechter in Groningen en vragen te beantwoorden van de rechter, dan verzoeken 
wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 2 juli) contact op te nemen met het Burgercomité: per mail (veldbies@casema.nl) of telefonisch 
(06 22473694). Uit de aanmeldingen maakt het Burgercomité een keuze. De procedurekosten worden collectief gedragen.

Oproep tot toezeggingen voor een bijdrage in de proceskosten
Het door één inwoner instellen van beroep maakt dat kan worden volstaan met het eenmalig betalen van het griffierecht ad € 180,-.
Maar het is dan nu wel redelijk dat door andere inwoners wordt bijgedragen in het griffierecht en de advocatenkosten. 
Wij schatten de totale kosten op maximaal ca. € 9.000,-, incl. btw. 
Op onze oproep in oktober 2020 om toezeggingen voor een bijdrage in de kosten, is door enkele tientallen inwoners gereageerd, tot een bedrag van in totaal ruim € 4.000,-. Ervan uitgaande dat iedereen zijn toezegging gestand doet, betekent dit dat nog zo'n € 5.000,- nodig is.

Daarom doen wij nogmaals een beroep op degenen die nog geen toezegging hebben gedaan, maar wel kunnen en willen bijdragen, dit alsnog te doen.
Dit kan via een mail naar het Burgercomité Haren veldbies@casema.nl. Omdat de tijd dringt voor het instellen van beroep en dus ook het
inschakelen van een advocaat, zouden wij het zeer waarderen als wij de toezeggingen de komende week krijgen.
Begin augustus zullen wij vervolgens vragen om het overmaken van de toegezegde bedragen naar de rekening van de Stichting Burgercomité Haren: NL49 INGB 0007 0762 58.

Bij dit alles moet worden bedacht dat deze juridische procedure in het belang is van alle inwoners van de voormalige gemeente Haren.
Want hierbij staat meer op het spel dan het behoud van Diftar, dus: lagere afvalkosten en minder afval (dus:beter) milieubescherming. 
Het gaat ook over het met de bestuursovereenkomst gewekte vertrouwen dat door het gemeentebestuur van Groningen met de belangen van de burgers van Haren rekening wordt gehouden; waaronder de toezegging dat tot 2040 niet wordt gebouwd tussen Groningen en Haren en het landelijk gebied zoveel mogelijk groen blijft, dus bijvoorbeeld niet wordt volgezet met zonnepanelen. 

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op de medewerking van velen van u. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld,
woordvoerder

Bezwaarschrift tegen aanslag Afvalstoffenheffing 2021

Bericht van het Burgercomité Haren: model bezwaarschrift tegen Aanslag afvalstoffenheffing 2021

Er zijn nog maar een paar dagen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de Aanslag afvalstoffenheffing 2021. 

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen, hebben wij een model

bezwaarschrift opgesteld. Dit treft u hierbij aan. U moet zelf nog een aantal gegevens invullen:

  • Aanslagnummer (dit vindt u op de aanslag die u eind februari/begin maart hebt ontvangen)
  • Datum van uw bezwaarschrift
  • Uw naam
  • Uw adres

Wij adviseren iedereen het ingevulde bezwaarschrift te sturen naar het Noordelijk Belastingkantoor

en het college van B&W, d.t.k.v. de gemeentesecretaris. De adresgegevens staan in het model. 

Het ingevulde bezwaarschrift moet per post vóór 9 april worden ingediend. Per mail kan het ingevulde bezwaarschrift uiterlijk op 9 april worden ingediend!

Haren dreigt Diftar te verliezen

De gemeenteraad van Groningen heeft op 9 september 2020 besloten dat per 1 januari 2021 de inwoners en ondernemers in de voormalige gemeente Haren het Diftar-systeem voor het ophalen van huisvuil kwijtraken.

De gemeente Groningen heeft bekendgemaakt dat t/m 4 november zienswijzen kunnen worden ingediend tegen de ontwerp Afvalstoffenverordening 2021.

Om iedereen in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen bij het opstellen van een zienswijze om Diftar te behouden, kan vanaf woensdagochtend 21 oktober 8:00 uur een model zienswijze worden gedownload vanaf www.burgercomiteharen.nl en www.harendekrant.nl