Bericht 28 juni 2021 Burgercomité Haren: brief aan leden Provinciale Staten

Beste mevrouw, heer,
Oproep 27 juni voor bijdragen rechtszaak Diftar: tussenstand
Binnen een dag zijn door het Burgercomité al meer dan 10 toezeggingen met een totaal bedrag van € 750 ontvangen. Dit biedt hoop dat we deze week dichtbij het beoogde bedrag zullen komen of dit misschien zelfs al bereiken. Alle gevers zijn wij heel dankbaar! De komende dagen zullen wij regelmatig een nieuwe tussenstand geven.

Brief aan alle Statenleden
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die het Burgercomité Haren vandaag heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten.  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.

De aanleiding hiervoor is tweeledig. Vandaag, 28 juni, is het precies vijf jaar geleden dat Gedeputeerde Staten (GS) zonder deugdelijke 
onderbouwing concludeerden dat het in het belang van de inwoners van de gemeente Haren was dat Haren onderdeel van de gemeente Groningen 
zou worden. Het verbeterplan Beterr Haren werd op valse gronden terzijde geschoven, hoewel de provincie aan Haren nadrukkelijk de ruimte had gegeven voor het maken van een verbeterplan opdat de gemeente een weloverwogen keuze kon maken: waarmee worden onze inwoners het beste gediend, met herindeling of behoud van zelfstandigheid door uitvoering van het verbeterplan? Aan de door de gemeenteraad van Haren op 15 juni 2016 wel overwogen gemaakte keuze voor behoud van zelfstandigheid gingen GS volledig voorbij.

De tweede reden is dat de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van de voormalige gemeente Haren inmiddels nadrukkelijk hebben ervaren hoe onrechtvaardig en onheus zij door de gemeente Groningen worden behandeld. Maar de provincie houdt zich stil; of het nu gaat om de forse lastenverhogingen, het zich niet gebonden achten aan de bestuursovereenkomst of de dreigende aantasting van het waardevolle landschap van Haren door plaatsing van zonneparken.

Veel burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren voelen nog steeds de pijn van het herindelingsproces en de feitelijke herindeling. Zij vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Het is hoog tijd dat de waarheid over de motieven voor de herindeling en over de door de provincie toegepaste praktijken openlijk wordt verteld. Provinciale Staten kijken weg van wat er is gebeurd en van hun eigen rol daarbij.

Het is voor het Burgercomité duidelijk dat de Haagse bestuurscultuur die de Toeslagenaffaire heeft veroorzaakt met alle gevolgen van dien, 
niet verschilt van de bestuurscultuur die al vele jaren heerst bij de provincie en de gemeente Groningen. Deze bestuurscultuur is terug 
te voeren op de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de PvdA in Groningen zo'n sterke positie kreeg (met Max van den Berg en Jacques 
Wallage). Die bestuurscultuur werd wel aangeduid als 'het Groninger model'. 

Zowel de Haagse bestuurscultuur als de Groningse bestuurscultuur heeft hetzelfde patroon van funeste gevolgen voor de betrokken burgers. Grondbeginselen van de rechtsstaat worden geschonden, de waarheid wordt stelselmatig geweld aangedaan en de check and balances 
(tegenmacht) die burgers tegen machtsmisbruik en onbehoorlijk of niet integer bestuur moeten voorkomen, zijn buiten werking gesteld. 
Zo komt de overheid, die er is voor de burgers - niet andersom! -, te staan tegenover de burgers en verliezen de burgers het vertrouwen 
in de overheid. Zo verdwijnt onze democratie stapje voor stapje. Dit mag nooit gebeuren.  

Niet alleen burgers van de - inmiddels voormalige - gemeente Haren zijn hiervan de dupe. Dat waren ook burgers van Hoogkerk die in 1969 tegen hun wil bij de Stad kwamen, zoals OOG TV vrijdagavond j.l. liet zien. Ook degenen die wonen en werken in het aardbevingsgebied, degenen die te maken hebben met de ellende van de aanleg van de Zuidelijke ringweg, en ook andere inwoners van de gemeente Groningen zijn hiervan het slachtoffer. Met hun wensen of belangen worden vaak niet of nauwelijks rekening gehouden; inspraak 
wordt door inwoners niet zelden ervaren als een schijnvertoning. Door de krachten te bundelen, ook met inwoners van andere delen van de
gemeente, zoals een inwoner van Haren recent aan het Burgercomité voorstelde, kan de positie van burgers tegenover het gemeentebestuur
misschien worden versterkt. Het onzalige plan voor de aanleg van zonneparken in waardevol landelijk gebied, waartegen niet alleen in dedorpen van Haren verzet is, maar o.a. ook in de voormalige gemeente Ten Boer, biedt hiervoor goede kansen.  

Met zijn brief hoopt het Burgercomité daarom mede te bereiken dat ook in de provincie Groningen een serieuze discussie op gang komt over
de heersende bestuurscultuur en de funeste gevolgen ervan. In het belang van de burgers van de provincie en de gemeente Groningen. 
Zoals de Toeslagenaffaire heeft laten zien, kunnen journalisten hierbij een belangrijke rol vervullen. Het valt te hopen dat deze uitdaging door hen daadwerkelijk wordt opgepakt. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder 
Nieuwe Kamervragen over herindeling
Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl 


2021Z02805
 
 (ingezonden 10 februari 2021)
 
 Vragen van het lid Krol (Krol) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 
  
 
  
 
 1. Bent u naar aanleiding van uw brief van 2 november 2020 over de Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden, mogelijk op een andere manier gaan kijken naar de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de hoofdconclusie uit de genoemde evaluatie, namelijk dat de kwaliteit van het proces van herindeling onvoldoende was, ook van toepassing is op de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 2. Kent u het voornemen van het gemeentebestuur van Groningen om zonneparken aan te leggen in het landelijke gebied van de voormalige gemeente Haren, met een grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde, waaronder de groene long tussen Groningen en Haren? 1) In hoeverre is dit voornemen in overeenstemming met punt 1 uit de Bestuursovereenkomst herindeling Groningen Haren en Ten Boer? Bent u van mening dat de Bestuursovereenkomst niet wordt nageleefd, ten nadele van de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u bereid om de gemeente Groningen op te roepen zich aan de Bestuursovereenkomst te houden en af te zien van de aanleg van zonneparken in dit gebied?  
 
  
 
 3. Bent u van mening van de aanleg van zonneparken niet alleen het welzijn van de inwoners van de voormalige gemeente Haren ernstig aantast, maar ook ernstige schade toebrengt aan het waardevolle landelijke gebied, deels gelegen op de Hondsrug en deels in de stroomdalen van de Hunze en de Drentsche Aa, dat deel uitmaakt van het Unesco Global Geopark, en daarom onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 
  
 
 4. Wat is uw mening over de recente ontwikkelingen in de voormalige gemeente Haren met betrekking tot de gemeentelijke lasten? Kunt u in een vijfjarig (2017-2021) schematisch overzicht aangeven met welke nieuwe gemeentelijke belastingen (incl. precariorechten, heffingen en leges) bedrijven, (sport)verenigingen en inwoners van de voormalige gemeente Haren te maken hebben gekregen na de herindeling? Kunt u tevens aangeven hoe bestaande lasten zich hebben ontwikkeld na de herindeling? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de eerdere begrotingen uit het verbeterplan Beterr Haren? Wat is uw oordeel over deze lastenverzwaring in het licht van behoorlijk bestuur?
 
  
 
 5. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Krol van 26 mei jl. waarin u bij vraag 49 stelt: “Los daarvan herken ik mij in het geheel niet in de kwalificaties «verzwijgen» en «geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid». Die laat ik dan ook voor rekening van de vragensteller.”? Bent u van mening dat, gezien het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de toeslagenaffaire, het niet ondenkbaar is dat er ook bij andere overheidsinstellingen sprake kan zijn van geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid? Is de informatie waar dat er bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer, mogelijk bij een topambtenaar van uw ministerie sprake is geweest van vooringenomenheid waarbij deze topambtenaar zich tevens op een neerbuigende wijze heeft uitgelaten over de inwoners van de voormalige gemeente Haren? Bent u in het licht van het afschaffen van de "Rutte-doctrine" en het streven naar openheid, alsnog bereid het eerder gevraagde onderzoek uit te voeren naar mogelijke ambtelijke vooringenomenheid bij de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer? Zo nee, waarom niet?
 
1) Zie Concept Beleidskader zonneparken in de gemeente Groningen
 

Kamervragen over herindeling Haren
 Harener Weekblad 10 februari 2021 
 HAREN/GRONINGEN Henk Krol heeft een lijst met kamervragen ingediend bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hij wil details over de manier waarop de voormalige gemeente Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. De herindeling is (met name in Haren) omstreden. 
 Krol stelde eerder vragen, maar de antwoorden daarop hebben hem niet gerustgesteld, blijkt op een toelichting op de vragen: ‘De beantwoording van mijn vragen heeft het vermoeden bevestigd dat sprak is van stelselmatige desinformatie over de motieven van voor de herindeling van de gemeente Haren en over het handelen van de provincie Groningen en het Rijk. (...) Hiermee is is niet alleen de controlerende taak van het parlement in het geding, maar zeker ook het vertrouwen van de burgers van de voormalige gemeente Haren in de democratische rechtsstaat, de overheid en de politiek’.
 Krol verwijst naar de hogere lasten voor de inwoners van Haren: ‘Bewoners (...) hebben er recht op te horen waarom hun gemeente, waarmee ze tevreden waren en betrokken aan hen is ontnomen. En waarom de overheid het kennelijk geen enkel probleem vindt dat een gemeenschap van 20.000 burgers er in allerlei opzichten sterk op achteruit is gegaan.’
 

Bericht Burgercomité Haren: Nieuwe Kamervragen van Henk Krol over Haren

Beste mevrouw, heer,

Nieuwe Kamervragen over herindeling
Vandaag heeft Henk Krol opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren over de herindeling van Haren.
Uit de antwoorden zal blijken of deze minister lering heeft getrokken uit het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire. 
Zie de bijlage bij dit bericht.

Ook het bericht op de voorpagina van het Harener Weekblad van vandaag (10 februari) is bijgevoegd. 

TV-programma over ervaringen in heringedeelde gemeenten
Maandag 22 februari om 22:20u op NPO2 komen Mariska Sloot en Marianne Suurmeijer aan het woord in het televisieprogramma
Pointer over ervaringen van inwoners van Haren sinds de herindeling. Ook inwoners van andere heringedeelde gemeenten
vertellen hun ervaringen.

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl