Bericht 28 juni 2021 Burgercomité Haren: brief aan leden Provinciale Staten

Beste mevrouw, heer,
Oproep 27 juni voor bijdragen rechtszaak Diftar: tussenstand
Binnen een dag zijn door het Burgercomité al meer dan 10 toezeggingen met een totaal bedrag van € 750 ontvangen. Dit biedt hoop dat we deze week dichtbij het beoogde bedrag zullen komen of dit misschien zelfs al bereiken. Alle gevers zijn wij heel dankbaar! De komende dagen zullen wij regelmatig een nieuwe tussenstand geven.

Brief aan alle Statenleden
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die het Burgercomité Haren vandaag heeft gestuurd naar de leden van Provinciale Staten.  
De inhoud hiervan spreekt voor zich.

De aanleiding hiervoor is tweeledig. Vandaag, 28 juni, is het precies vijf jaar geleden dat Gedeputeerde Staten (GS) zonder deugdelijke 
onderbouwing concludeerden dat het in het belang van de inwoners van de gemeente Haren was dat Haren onderdeel van de gemeente Groningen 
zou worden. Het verbeterplan Beterr Haren werd op valse gronden terzijde geschoven, hoewel de provincie aan Haren nadrukkelijk de ruimte had gegeven voor het maken van een verbeterplan opdat de gemeente een weloverwogen keuze kon maken: waarmee worden onze inwoners het beste gediend, met herindeling of behoud van zelfstandigheid door uitvoering van het verbeterplan? Aan de door de gemeenteraad van Haren op 15 juni 2016 wel overwogen gemaakte keuze voor behoud van zelfstandigheid gingen GS volledig voorbij.

De tweede reden is dat de inwoners, ondernemers en sportverenigingen van de voormalige gemeente Haren inmiddels nadrukkelijk hebben ervaren hoe onrechtvaardig en onheus zij door de gemeente Groningen worden behandeld. Maar de provincie houdt zich stil; of het nu gaat om de forse lastenverhogingen, het zich niet gebonden achten aan de bestuursovereenkomst of de dreigende aantasting van het waardevolle landschap van Haren door plaatsing van zonneparken.

Veel burgers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren voelen nog steeds de pijn van het herindelingsproces en de feitelijke herindeling. Zij vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Het is hoog tijd dat de waarheid over de motieven voor de herindeling en over de door de provincie toegepaste praktijken openlijk wordt verteld. Provinciale Staten kijken weg van wat er is gebeurd en van hun eigen rol daarbij.

Het is voor het Burgercomité duidelijk dat de Haagse bestuurscultuur die de Toeslagenaffaire heeft veroorzaakt met alle gevolgen van dien, 
niet verschilt van de bestuurscultuur die al vele jaren heerst bij de provincie en de gemeente Groningen. Deze bestuurscultuur is terug 
te voeren op de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de PvdA in Groningen zo'n sterke positie kreeg (met Max van den Berg en Jacques 
Wallage). Die bestuurscultuur werd wel aangeduid als 'het Groninger model'. 

Zowel de Haagse bestuurscultuur als de Groningse bestuurscultuur heeft hetzelfde patroon van funeste gevolgen voor de betrokken burgers. Grondbeginselen van de rechtsstaat worden geschonden, de waarheid wordt stelselmatig geweld aangedaan en de check and balances 
(tegenmacht) die burgers tegen machtsmisbruik en onbehoorlijk of niet integer bestuur moeten voorkomen, zijn buiten werking gesteld. 
Zo komt de overheid, die er is voor de burgers - niet andersom! -, te staan tegenover de burgers en verliezen de burgers het vertrouwen 
in de overheid. Zo verdwijnt onze democratie stapje voor stapje. Dit mag nooit gebeuren.  

Niet alleen burgers van de - inmiddels voormalige - gemeente Haren zijn hiervan de dupe. Dat waren ook burgers van Hoogkerk die in 1969 tegen hun wil bij de Stad kwamen, zoals OOG TV vrijdagavond j.l. liet zien. Ook degenen die wonen en werken in het aardbevingsgebied, degenen die te maken hebben met de ellende van de aanleg van de Zuidelijke ringweg, en ook andere inwoners van de gemeente Groningen zijn hiervan het slachtoffer. Met hun wensen of belangen worden vaak niet of nauwelijks rekening gehouden; inspraak 
wordt door inwoners niet zelden ervaren als een schijnvertoning. Door de krachten te bundelen, ook met inwoners van andere delen van de
gemeente, zoals een inwoner van Haren recent aan het Burgercomité voorstelde, kan de positie van burgers tegenover het gemeentebestuur
misschien worden versterkt. Het onzalige plan voor de aanleg van zonneparken in waardevol landelijk gebied, waartegen niet alleen in dedorpen van Haren verzet is, maar o.a. ook in de voormalige gemeente Ten Boer, biedt hiervoor goede kansen.  

Met zijn brief hoopt het Burgercomité daarom mede te bereiken dat ook in de provincie Groningen een serieuze discussie op gang komt over
de heersende bestuurscultuur en de funeste gevolgen ervan. In het belang van de burgers van de provincie en de gemeente Groningen. 
Zoals de Toeslagenaffaire heeft laten zien, kunnen journalisten hierbij een belangrijke rol vervullen. Het valt te hopen dat deze uitdaging door hen daadwerkelijk wordt opgepakt. 

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder